przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Architektury i Budownictwa
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 559, fax +48 91 42 45 586
  wuiab@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WAiB-XIV
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Podstawa prawna: art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 687 j.t.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej" (WAiB-14).
 2. Załączniki:
  • mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiająca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu;
  • analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
  • mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
  • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), aktualnym na dzień opracowania projektu;
  • pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 z późn. zm.), jeżeli jest ono wymagane;
  • w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, projektowanych rozwiązań w zakresie:
   a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
   b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
  • opinie:
   a) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
   b) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,
   c) właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,
   d) dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej
   - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
   e) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych
   - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,
   f) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
   g) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej,
   h) innych organów wymaganych przepisami szczególnymi;
  • wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne.

II. OPŁATY:

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 90 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelari lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej winien być poprzedzony uzyskaniem opinii Prezydenta Miasta.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Architektury i Budownictwa
wytworzono:
2016/04/07
odpowiedzialny/a:
Wiesława Rabińska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2021/09/01 07:32:48
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/09/01 07:32:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/09/18 14:04:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/16 13:07:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/07 08:13:34 nowa pozycja