przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BGM-III
Rozgraniczenie nieruchomości

Podstawa prawna: rozdział VI ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości" (BGM-3).
2. Załączniki:
• mapa z zaznaczeniem odcinków granic będących przedmiotem wniosku,
• aktualny odpis z właściwego rejestru - jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna - oryginał lub wierzytelna kopia,
• opinia geodety uprawnionego o braku możliwości wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych- jeżeli były prowadzone prace geodezyjne i kartograficzne,
• pełnomocnictwo - w przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika.

Kopię mapy i wypis z ewidencji gruntów i budynków można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mieszczącym się przy ul. Odrowąża 1 w Szczecinie.

II.OPŁATY:

1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłata skarbowa:
• za wydanie decyzji - 10,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: część I pkt 53),
• za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - część IV),

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

2. Organ może zażądać od strony – wnioskodawcy wpłacenia zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, tj. kosztów czynności wykonawcy prac geodezyjnych (art. 262 § 2 w związku z art. 262 § 1 ust2).
3. Jednocześnie z wydaniem decyzji organ wydaje postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. W szczególności nie wlicza się terminów przewidzianych na wykonanie czynności przez upoważnionego geodetę uprawnionego, które to czynności mogą trwać kilka miesięcy.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Geodety Miasta (BGM).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

1. Gdy zostanie wydane postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie, na postanowienie to nie przysługuje zażalenie.
2. Gdy zostanie wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o rozgraniczenie, na postanowienie to służy zażalenie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze biura); zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
3. Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości: strona niezadowolona z decyzji może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, przekazania sprawy do sądu.
4. Gdy zostanie wydana decyzja o umorzeniu postępowania, lub decyzja o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy do sądu, od decyzji tej przysługuje odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze biura). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
5. Zażalenie na ewentualne postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze biura) w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI.UWAGI:

1. Wniosek składa strona (właściciel gruntów, wieczysty użytkownik).
2. Jeżeli wniosek składa osoba prawna, to powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w jej imieniu.
3. We wniosku należy uzasadnić potrzebę rozgraniczenia, mając na uwadze, że nie zawsze ona istnieje, zgodnie bowiem z art. 39 ust. 1 ww. ustawy: "przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu
o rozstrzygnięcie sprawy"; z uwagi na powyższe w celu uzasadnienia potrzeby rozgraniczenia wskazane jest dołączenie do wniosku opinii geodety uprawnionego o braku możliwości wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych.
4. Po przedłożeniu wyżej wymienionych dokumentów w Biurze Geodety Miasta prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, w tym analizuje się możliwość wszczęcia postępowania, ustala strony postępowania, a jeżeli żądanie zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie administracyjne nie może być wszczęte (np. sąd, przed którym toczy się sprawa o własność lub o wydanie nieruchomości albo jej części, jest właściwy również do przeprowadzenia rozgraniczenia, jeżeli ustalenie przebiegu granic jest potrzebne do rozstrzygnięcia rozpatrywanej sprawy), wydaje się postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.
5. Jeżeli istnieją przesłanki do przeprowadzenia rozgraniczenia, wydaje się postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości, na postanowienie to nie służy stronom zażalenie. W przypadku, gdy strona nie wskaże wykonawcy prac geodezyjnych, tutejsze Biuro wyłoni takiego wykonawcę pracy oraz wystąpi do wnioskodawcy o wpłatę zaliczki na poczet wykonania prac geodezyjnych i sporządzenia stosownej dokumentacji. Geodeta uprawniony – kierownik pracy geodezyjnej zostaje upoważniony do przeprowadzenia niezbędnych czynności ustalania przebiegu granic, m.in. do wzywania stron, czynności na gruncie i sporządzenia dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości i dokumentacji technicznej. Czynności dokonane przez geodetę i sporządzona dokumentacja podlega ocenie w Biurze Geodety Miasta, a operat techniczny podlega weryfikacji w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie. Pozytywna ocena w BGM i przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu w MODGiK są przesłanką do wydania decyzji.
6. Postępowanie wszczęte na wniosek stron może zakończyć się tylko w jeden z określonych sposobów: po pierwsze zawarciem przed geodetą ugody, która ma moc ugody sądowej i umorzeniem postępowania administracyjnego decyzją na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. w zw. z art. 32 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, po drugie wydaniem decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości na podstawie art. 33 ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, po trzecie umorzeniem decyzją postępowania administracyjnego i przekazaniem sprawy do sądu powszechnego na podstawie art. 34 ust. 2 tej ustawy oraz po czwarte - umorzeniem postępowania administracyjnego decyzją na podstawie art. 105 k.p.a.
7. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze biura.
 

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Geodety Miasta
wytworzono:
2016/04/21
odpowiedzialny/a:
Wojciech Wnuk
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/03/02 13:46:42
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/03/02 13:46:42 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/03/02 13:45:58 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/17 13:58:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/06/14 13:07:14 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/02/13 13:40:49 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/13 08:34:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/12 10:25:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/02/08 14:27:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/21 08:39:17 nowa pozycja