przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Biuro Prezydenta Miasta
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 020, fax +48 91 42 45 120
  bpm@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BPM-II
Przyznanie Patronatu Honorowego Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatu Miasta Szczecin

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 405/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 września 2013 r., w sprawie ustanowienia Patronatu Honorowego Prezydenta Miasta Szczecin oraz Mecenatu Miasta Szczecin, Regulaminem przyznawania Patronatu Honorowego i Mecenatu Miasta (zm. Zarządzenie nr 50/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lutego 2016 r., Zarządzenie nr 132/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2022 r.,).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatu Miasta Szczecin" (BPM-2).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Prezydenta Miasta (BPM).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Prawo przyznania Patronatu Honorowego i Mecenatu Miasta Szczecin jako wyróżnień podkreślających szczególny charakter wydarzeń, projektów, przedsięwzięć a także ukazujących się publikacji przysługuje wyłącznie Prezydentowi Miasta. Prezydent Miasta nadaje Patronat Honorowy i przyznaje Mecenat Miasta przedsięwzięciom realizowanym na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz poza jej granicami administracyjnymi przez instytucje, organizacje pożytku publicznego, przedsiębiorstwa, związki i stowarzyszenia twórcze oraz zawodowe, a także pełnoletnie osoby fizyczne.
 2. Kryteria przyznawania wyróżnień:
  1. Patronat Honorowy może być przyznany wydarzeniu, projektowi, przedsięwzięciu, publikacji z różnych obszarów aktywności tj. kultura sztuka, biznes, nauka itp., które w ocenie Prezydenta Miasta mają szczególne znaczenie dla budowania tożsamości lokalnej, prestiżu Miasta Szczecin, podnoszenia rangi samorządu na arenie krajowej i międzynarodowej.
  2. Mecenat Miasta może być przyznany wydarzeniu, projektowi, przedsięwzięciu, publikacji z różnych obszarów aktywności tj. kultura i sztuka, biznes, nauka, marketing, turystyka itp., zgodnym z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Szczecina 2025, długoterminową Strategią Zarządzania Marką Szczecin Floating Garden 2050 Projekt, założeniami promocyjnymi Miasta Szczecin, które przyczyniają się do budowania renomy miasta i jego promocji na arenie krajowej i międzynarodowej.
 3. Wniosek w sprawie nadania Patronatu Honorowego lub Mecenatu Miasta powinien zawierać:
  1. dane wnioskodawcy:
   • nazwisko, imię lub pełna nazwa wnioskodawcy,
   • adres do korespondencji,
   • adres e-mail,
   • telefon kontaktowy.
  2. szczegółowy program i opis planowanego wydarzenia, projektu, przedsięwzięcia lub publikacji,
  3. główne założenia i cele wydarzenia, projektu, przedsięwzięcia lub publikacji,
  4. termin oraz miejsce wydarzenia, przedsięwzięcia lub termin ukazania się publikacji,
  5. listę podmiotów, osób i instytucji zaangażowanych w wydarzenie, projekt, przedsięwzięcie,
  6. w przypadku organizacji wydarzenia, przedsięwzięcia o charakterze cyklicznym sprawozdanie z poprzedniej edycji,
  7. informację o udzieleniu przez Gminę Miasto Szczecin wsparcia finansowego,
  8. informację o zasięgu wydarzenia, projektu lub przedsięwzięcia.
 4. Termin złożenia wniosku o przyznanie Patronatu Honorowego lub Mecenatu Miasta nie może być krótszy niż 45 dni przed dniem organizacji wydarzenia, przedsięwzięcia, projektu bądź ukazania się publikacji. W przypadku wniosku złożonego w terminie krótszym niż wskazany powyżej Biuro Prezydenta Miasta może odmówić rozpatrzenia wniosku.
 5. Nadanie Patronatu Honorowego lub Mecenatu Miasta odbywa się w oparciu o opinię merytorycznej jednostki organizacyjnej Urzędu.
 6. Zarówno Patronat Honorowy, jak i Mecenat Miasta są wyróżnieniami honorowymi, a nadanie ich nie wiąże się ze wsparciem finansowym lub organizacyjnym.
 7. Patronat Honorowy i Mecenat Miasta nie może być przyznany danemu wydarzeniu, projektowi, przedsięwzięciu lub publikacji jednocześnie.
 8. Nadanie Patronatu Honorowego oraz Mecenatu Miasta potwierdza certyfikat przekazywany wnioskodawcy w formie drukowanej, elektronicznej zgodnie z wnioskiem.
 9. Organizator wydarzenia, projektu, przedsięwzięcia a także wydawca publikacji, któremu nadane zostało wyróżnienie zobowiązany jest do prawidłowego oznakowania wszystkich materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych przekazanymi przez Miasto logotypami i oznaczeniami.
 10. Oznaczenia przekazuje w wersji elektronicznej Biuro Prezydenta Miasta. Wniosek o udzielenie licencji/sublicencji na używanie znaków towarowych Gminy Miasto Szczecin do celów niekomercyjnych dostępny jest w sekretariacie Biura Prezydenta Miasta lub na stronie https://www.szczecin.eu/pl/wykorzystanie-znaku-do-celow-niekomercyjnych
 11. W oparciu o merytoryczne opinie jednostek organizacyjnych Urzędu, a także w przypadku braku zasadności nadania wyróżnienia lub nie dopełnienia zasad formalnych Prezydent Miasta może odmówić nadania Patronatu Honorowego i Mecenatu Miasta.
 12. W przypadku naruszenia przez organizatora lub wydawcę wizerunku Gminy Miasto Szczecin, Prezydent Miasta może odebrać nadane uprzednio wyróżnienie.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Prezydenta Miasta
wytworzono:
2016/03/30
odpowiedzialny/a:
Piotr Wachowicz
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2022/04/01 12:58:52
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2022/04/01 12:58:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/05/26 13:17:40 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/13 12:45:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/13 12:35:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/13 11:49:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/03/30 09:26:21 nowa pozycja