przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Architektury i Budownictwa
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 559, fax +48 91 42 45 586
  waib@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WAiB-VI
Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy" (WAiB-5).
2. Załączniki:

 • 2 egzemplarze mapy sytuacyjnej z określeniem położenia rzeczowego terenu w połączeniu z najbliższą drogą publiczną - ulicą miejską (np. turystyczny plan miasta),
 • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

II. OPŁATY:

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłata skarbowa:
• od wypisu:

 • do 5 stron - 30,00 zł,
 • powyżej 5 stron - 50,00 zł.

• od wyrysu:

 • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20,00 zł,
 • nie więcej niż - 200,00 zł.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika – 17 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin – Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych, okresów zwieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Architektury i Budownictwa
wytworzono:
2016/04/06
odpowiedzialny/a:
Wiesława Rabińska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/04/15 11:15:57
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/04/15 11:15:57 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2024/04/15 11:04:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/09/01 07:14:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/16 12:42:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 14:44:04 nowa pozycja