przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WOś-X
Wpis innej formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego) do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne

Podstawa prawna: art. 181 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1520).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego)" (WOś-11).
 2. Załączniki:
  • wypis z dowodu osobistego wnioskodawcy, w przypadku gdy organem prowadzącym szkołę/placówkę będzie osoba fizyczna,
  • kserokopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, gdy organem prowadzącym będzie osoba prawna,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, np.: akt własności, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użytkowania, itp.,
  • pozytywna opinia właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, wydanych w zakresie ich właściwości, o zapewnieniu w lokalu, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci, uwzględniających warunki, o których mowa w § 4 i § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2020 r. poz. 1520 ze zm.),
  • informacja organu prowadzącego o wyposażeniu lokalu, w którym prowadzone będą zajęcia, w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego (zgodnie z § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia),
  • projekt organizacji wychowania przedszkolnego (zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia),
  • kopie dokumentów dotyczących kwalifikacji pracowników pedagogicznych przewidzianych do zatrudnienia w innej formie wychowania przedszkolnego,
  • informacja organu prowadzącego, że nauczyciele prowadzący zajęcia w punkcie lub zespole oraz inne osoby wykonujące pracę w punkcie lub zespole posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tych prac, wydane zgodnie z przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia),
  • informacja organu prowadzącego o zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • "Zgłoszenie danych niezbędnych do wpisania szkoły/placówki oświatowej do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej" (WOś-3b).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Oświaty (WOś).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub decyzji o wykreśleniu wpisu stronie przysługuje odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin.

VI. UWAGI:

1. Miejsca złożenia wniosku – w Kancelarii na Sali 62 w Biurze Obsługi Interesantów.
2. Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty w Szczecinie oraz organowi podatkowemu.
 


Od 1 września 2018 roku uruchomiony został program komputerowy „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN”. Program służy przede wszystkim gromadzeniu danych stanowiących podstawę comiesięcznych wypłat dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz naliczaniu kwot dotacji należnych ww. podmiotom za dany miesiąc.

Wdrożenie Programu ODPN odbywa się na podstawie zapisów uchwały Nr XLIII/1252/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Jak wynika bowiem z ww. uchwały, w przypadku udostępnienia przez organ dotujący dedykowanego systemu informatycznego, organ prowadzący zobowiązany jest przekazywać Załączniki Nr 1-7 do niniejszego Trybu – w wersji elektronicznej.

Działanie Programu ODPN zgodne jest z obowiązującym w Gminie Miasto Szczecin trybem udzielania i rozliczania dotacji. Dlatego też dane stanowiące podstawę do wypłaty dotacji za dany miesiąc winny być przez niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki wprowadzone do Programu w nieprzekraczalnym terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

Aplikacja ODPN dostępna jest drogą internetową, po uruchomieniu strony https://szczecin.odpn.pl/Logowanie.aspx, a następnie zalogowaniu się w programie. Instrukcja do programu ODPN dostępna jest pod adresem http://pomoc.odpn.pl/odpn/placowka/all/html/

Wniosek o nadanie dostępu do Programu „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN”

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Oświaty
wytworzono:
2016/04/19
odpowiedzialny/a:
Iwona Potrykus
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/03/29 12:30:06
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/03/29 12:30:06 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/03/17 08:58:25 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/03/17 08:48:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/06 12:31:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/06 12:26:16 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/10/02 11:44:37 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/10/02 10:01:44 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/10/02 09:55:37 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2017/02/14 10:50:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/06/09 15:05:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/19 11:08:46 nowa pozycja