przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Architektury i Budownictwa
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 559, fax +48 91 42 45 586
  wuiab@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WAiB-X
Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Podstawa prawna: art. 9 w związku z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych” (PB-0).
 2. Załączniki:
  • charakterystyka obiektu oraz w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie - również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy,
  • szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,
  • propozycje rozwiązań zamiennych,
  • pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów, budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską,
  • w zależności od potrzeb - pozytywną opinię innych zainteresowanych organów*,
  • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora. 

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie postanowienia udzielającego bądź odmawiającego zgody na odstępstwo nastąpi po uzyskaniu upoważnienia od właściwego ministra (ok. 60 dni).
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

* Poprzez inne zainteresowane organy należy rozumieć właściwe jednostki badawczo - rozwojowe lub rzeczoznawców:

 • budowlanego
 • ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych lub właściwą terenowo Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej,
 • właściwego terenowo państwowego inspektora sanitarnego.

Przed wydaniem decyzji o pozwolenie na budowę właściwy organ (WAiB) przekazuje wniosek do ministra w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo. Właściwy Minister może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Architektury i Budownictwa
wytworzono:
2016/04/06
odpowiedzialny/a:
Wiesława Rabińska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2021/09/01 07:23:45
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/09/01 07:23:45 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/06 08:04:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/09/18 14:02:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/06 08:42:49 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/16 12:51:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/07 08:54:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 15:22:41 nowa pozycja