przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Architektury i Budownictwa
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 559, fax +48 91 42 45 586
  waib@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WAiB-X
Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Podstawa prawna: art. 9 w związku z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych” (WAiB-4).
2. Załączniki:

 • charakterystyka obiektu oraz w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie - również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy,
 • propozycje rozwiązań zamiennych,
 • w przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską - pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie wnioskowanego odstępstwa,
 • w przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego:
  a)ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz
  b)postanowienie wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057) – w przypadku obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
 • w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych - pozytywną opinię w zakresie proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,
 • szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,
 • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

II. OPŁATY:

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej za uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych nie pobiera się opłaty skarbowej.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika – 17,00 zł,

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie postanowienia udzielającego bądź odmawiającego zgody na odstępstwo nastąpi w terminie 30 dni po uzyskaniu upoważnienia od właściwego ministra.
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych, okresów zwieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1.wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwo składa się:
- w postaci papierowej albo
- w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym mowa w art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Wniosek do ministra, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo organ administracji architektoniczno-budowlanej (WAiB) składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Architektury i Budownictwa
wytworzono:
2016/04/06
odpowiedzialny/a:
Wiesława Rabińska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/04/15 11:08:15
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/04/15 11:08:15 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2024/04/15 09:43:02 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2024/04/15 09:35:35 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/09/01 07:23:45 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/06 08:04:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/09/18 14:02:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/06 08:42:49 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/16 12:51:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/07 08:54:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 15:22:41 nowa pozycja