przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-XXXVI
Wpis lub zmiana zakresu wpisu osoby do ewidencji instruktorów/wykładowców i wydanie legitymacji instruktora/zaświadczenia

Podstawa prawna: art. 33 ust. 1 i 2 oraz art. 36 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 622 z późn. zm.). Część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców”.

2. Załączniki:

a) kserokopia prawa jazdy (nie dotyczy osób ubiegających się o wpisanie do ewidencji wykładowców):

       • kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy osób, które ubiegają się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,

       • kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy osób, które ubiegają się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii B,

       • kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E – co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia,

b) kserokopia prawa jazdy kategorii B co najmniej przez okres 3 lat oraz pozwolenia do kierowania tramwajem – dotyczy instruktorów ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem (nie dotyczy osób ubiegających się o wpisanie do ewidencji wykładowców),

c) kserokopia ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora (nie dotyczy osób ubiegających się o wpisanie do ewidencji wykładowców),

d) kserokopia ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora (nie dotyczy osób ubiegających się o wpisanie do ewidencji wykładowców),

e) kserokopia zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu kandydatów na instruktorów,

f) kserokopia dokumentu potwierdzającego zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,

g) informacja z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą niekaralność za:

       • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

       • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

       • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

       • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

       • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowia,

       • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,

h) wyraźna fotografia,

i) dotychczasowa legitymacja instruktora – w przypadku rozszerzenia posiadanego uprawnienia,

j) potwierdzenie wniesienia opłat.

3. Do wglądu:

• oryginały wszystkich w/w dokumentów.

II.OPŁATY:

1. Opłata administracyjna:

• za wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców – 50,00 zł.

2. Opłata skarbowa:

• za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu

Opłaty można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem (dowody wpłat/przelewów należy załączyć do wniosku) na rachunki bankowe Urzędu Miasta Szczecin w Banku PKO BP S.A. za pośrednictwem Banków bądź Poczty:

a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470

b) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. W dniu wpływu kompletnej dokumentacji wraz z załącznikami.
2. Nie później niż 30 dni – w przypadku wezwania do uzupełnienia braków.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

1. Rejestr lekarzy uprawnionych oraz ewidencję psychologów prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl.

2. Fotografia powinna być aktualna, wyraźna, o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Obsługi Interestantów
wytworzono:
2015/06/18
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Krzysztof Klusek
dnia:
2024/02/12 14:04:45
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Klusek 2024/02/12 14:04:45 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2024/02/12 13:58:48 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/10/25 09:43:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/06 07:26:42 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 09:41:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/09/13 09:36:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/10 10:06:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:24:51 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 08:25:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/12 10:21:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/03/23 14:58:14 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/03/23 14:26:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/03/23 14:15:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/06/19 14:16:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/06/19 13:58:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/06/18 10:44:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/06/18 10:38:12 nowa pozycja