przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-LIII
Kontrola przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy taksówką

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U.2023.221 ze zm.). Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U.2022.2201 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Aktualne (wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem dokumentu) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, obowiązuje ono zarówno przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców, jak również osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz.
2. „Oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawowych” (BOI-63) - dotyczy członków zarządu osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
3. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy taksówki (dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców, jak również osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz).
4. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy taksówki (dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców, jak również osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz).
5. Prawo jazdy; dowód rejestracyjny pojazdu, lub pozwolenie czasowe zawierające wpis o dopuszczeniu pojazdu do ruchu jako taksówka (wpis „TAXI”); ważny dowód legalizacji taksometru, jeżeli występuje.
6. Dokument potwierdzający, iż przedsiębiorca nie zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej objętej licencją, na skutek okoliczności zależnych od niego przez okres powyżej sześciu miesięcy /do wyboru/, np.:

a. raporty/paragony z kasy fiskalnej, lub
b. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające fakt płacenia składek przez przedsiębiorcę, lub
c. zaświadczenie z Urzędu skarbowego, potwierdzające fakt płacenia podatku przez przedsiębiorcę.

7. W trakcie kontroli sprawdzeniu podlega również prawidłowe oznakowanie pojazdu wymienionego w licencji/wypisie, (Uchwała Nr XLI/773/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie dodatkowych oznakowań taksówek), oraz cennika usług zgodnego z Uchwałą Nr XLII/1163/2022 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2022 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecin.
8. Książka kontroli.

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V. TRYB ODWOŁAWCZY

W terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli, bądź przekroczenia limitu określonego w ustawie czasu trwania kontroli, przysługuje przedsiębiorcy prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na podjęcie i wykonywanie czynności kontrolnych z naruszeniem stosownych przepisów ustawy Prawo Przedsiębiorców do organu kontrolującego. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie 3 dni jest równoznaczne z odstąpieniem od czynności kontrolnych.

VI. UWAGI

1. Rozpoczęcie kontroli następuje po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
2. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo do: wstępu na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on działalność gospodarczą, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana ta działalność, oraz wstępu do pojazdów użytkowanych przez przedsiębiorcę.
3. Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego wyznaczonej.
4. Kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Obsługi Interestantów
wytworzono:
2015/08/28
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Krzysztof Klusek
dnia:
2024/02/14 12:13:32
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Klusek 2024/02/14 12:13:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/03/09 11:18:57 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/11 13:14:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/07 14:47:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 09:41:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/07/31 11:15:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/05/07 10:12:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:25:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/21 11:46:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/09/18 10:53:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/09/18 10:31:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 08:45:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/08/28 08:50:15 nowa pozycja