przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-XLVII
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności gruntów

Podstawa prawna: art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

• Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności gruntów (WZiON-41),
• Upoważnienie/Pełnomocnictwo – jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za dołączenie do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa,
• Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności gruntów,
• Dokumenty potwierdzające następstwo prawne (umowa sprzedaży, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia),
• Aktualny odpis z KRS-u (dot. podmiotów podlegających wpisowi),
• Zezwolenie ministra właściwego ds. spraw wewnętrznych (dotyczy cudzoziemców),
• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis).

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• Za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności gruntów – 17,00 zł,
• Za poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem – 5,00 zł. od strony,
• Za dołączenie do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa – 17,00 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin – Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem banków lub Poczty.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wnioski realizowane są według kolejności wpływu.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Od zaświadczenia nie przysługuje odwołanie ani zażalenie w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Przy czym zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów jeżeli nabywca nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia tego zaświadczenia wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty, w drodze decyzji. Złożenie wniosku nie wstrzymuje obowiązku wnoszenia opłaty za dany rok. Właściwy organ ustala, w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, wysokość opłaty lub okres jej wnoszenia. W przypadku zmiany wysokości opłaty jej nowa wysokość obowiązuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Właściwy organ zawiadamia na piśmie nabywcę nieruchomości, w przypadku nadpłaty, o zaliczeniu na poczet przyszłych opłat nadwyżki wniesionej opłaty, a w przypadku niedopłaty, o dopłacie do opłaty odpowiadającej różnicy pomiędzy wniesioną opłatą a nową wysokością opłaty.

VI.UWAGI:

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów niniejszy wniosek składany jest w przypadku nabycia nieruchomości, wobec której istnieje obowiązek uiszczania opłaty przekształceniowej. Nabywca nieruchomości powinien złożyć niniejszy wniosek w terminie 30 dni od dnia nabycia nieruchomości.
Zobowiązanym do jej uiszczania jest każdoczesny właściciel nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości.
Nabywca nieruchomości będący przedsiębiorcą w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców może wraz z niniejszym wnioskiem (WZiON-41) złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przez okres:
1) 99 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 1% albo
2) 50 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 2%, albo
3) 33 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 3%, albo
4) w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2 - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, jest wyższa niż 3%.

W przypadku spełnienia przesłanek ustawowych, wniosek załatwiany jest przez wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów
w prawo własności gruntów.
 

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
wytworzono:
2022/11/29
odpowiedzialny/a:
Przemysław Taraciński
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2022/11/29 11:40:52
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/11/29 11:40:52 nowa pozycja