przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Architektury i Budownictwa
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 559, fax +48 91 42 45 586
    waib@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WAiB-I
Pozwolenie na budowę

Podstawa prawna: art. 28, art. 33 ust. 2, art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o pozwolenie na budowę” (PB-1).

2. Do wniosku należy dołączyć:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany (w 3 egzemplarzach) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,
2) „oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane" (PB-5),
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
4) w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych - oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
5) w przypadku obiektu budowlanego, w którym przewidywane jest wykorzystywanie ciepła na potrzeby ogrzewania lub podgrzewania ciepłej wody użytkowej - oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny, składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
6) w przypadku zamierzenia budowlanego, poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
7) w przypadku ustanowienia pełnomocnika, oryginał upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora, zgodnie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
8) dowody wniesienia opłat skarbowych, w tym (jeżeli dotyczy):
a) za pełnomocnictwo,
b) za pozwolenie na budowę.

3. Projekt składany do wniosku powinien zawierać:
1) Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii, obejmujący:
a) określenie granic działki lub terenu,
b) usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym,
c) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
d) układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
e) informację o obszarze oddziaływania obiektu.
2) Projekt architektoniczno-budowlany obejmujący:
a) układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
b) zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych,
c) charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,
d) opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
e) projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko,
f) charakterystykę ekologiczną,
g) informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
h) opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w tym osób starszych – w przypadku obiektów budowlanych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ,
i) informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4a ustawy Prawo budowlane – w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
j) postanowienie udzielające zgody odstępstwo, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, jeżeli zostało wydane.
3) W zależności od potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej - oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych,
4) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

II. OPŁATY:

1. Zgodnie z Załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 o Opłacie skarbowej – Opłata skarbowa za pozwolenie na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
1) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna - 1,00 zł za każdy m² powierzchni użytkowej (nie więcej niż 539,00 zł),
2) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14,00 zł,
3) innego budynku - 48,00 zł,
4) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20,00 zł,
5) budowli związanych z produkcją rolną - 112,00 zł,
6) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2143,00 zł, z zastrzeżeniem: sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra - 105,00 zł,
7) innych budowli - 155,00 zł,
8) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91,00 zł,
9) w przypadku ustanowienia pełnomocnika – 17,00 zł.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
3. Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin:

Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

4. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.
5. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w ustępie 1, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
6. Na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych - 50% ww. (w ustępie 1) stawek.
7. Nie podlega opłacie skarbowej wydanie pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.
8. Zwalnia się od opłaty skarbowej pozwolenia na:
1) budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
2) budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
3) remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

30 dni, (maks. 65 dni zgodnie z art. 35 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.).
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych, okresów zwieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii, delegaturze wydziału (sala 62 BOI – okienko 39) lub za pośrednictwem platformy ePUAP). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

1. Wniosek o pozwolenie na budowę składa się:
 - w postaci papierowej, albo
 - w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo zgodnie z art. 33 ust. 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 

Zgodnie z art. 63 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wnioski przesłane na adres poczty elektronicznej (e-mail) pozostawia się bez rozpoznania.

Dokumenty składane drogą elektroniczną powinny być podpisane ważnym podpisem elektronicznym. Wnioski składane w formie papierowej powinny być opatrzone podpisem własnoręcznym. 

2. Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W przypadku, gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna, wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.

3. Projekt powinien być wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, na podstawie wpisu potwierdzonego dołączonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Wymogu dołączenia kopii uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności oraz ww. zaświadczenia nie stosuje się do uprawnień budowlanych wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (e-CRUB);

Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

4. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Architektury i Budownictwa
wytworzono:
2016/04/06
odpowiedzialny/a:
Wiesława Rabińska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/04/10 10:43:07
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/04/10 10:43:07 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2024/04/10 10:23:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/11/25 07:27:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/09/01 07:05:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/19 13:32:00 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/02 09:14:46 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/30 13:12:48 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2021/01/05 12:24:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/11/25 13:11:24 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/09/18 13:46:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/16 12:29:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/16 14:10:46 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/07 08:49:03 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 13:48:10 nowa pozycja