przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXVII
Kontrola przedsiębiorcy wykonującego krajowy transport drogowy

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz.U.2023.221 ze zm.). Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz.U.2022.2201 ze zm.). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE (http://eur-lex.europa.eu).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty wymagane do okazania, potwierdzające spełnienie wymagań ustawowych i warunków określonych w zezwoleniu lub licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
1. „Oświadczenie osoby zarządzającej transportem” (BOI-70),
2. Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
3. Dysponowanie kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9000 euro w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5000 euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.
4. Zdolność finansową potwierdza się:

a. rocznym sprawozdaniem finansowym, poświadczonym przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę (członek zarządu spółki, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz spółki komandytowej, przedsiębiorca), bądź w drodze odstępstwa
b. gwarancją bankową, lub
c. ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej przewoźnika drogowego (zgodnie z art. 7, ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.).

5. „Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej” (BOI-69),
6. „Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji” (BOI-68) złożone przez członków zarządu spółki, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, osobę prowadzącą działalność gospodarczą oraz przez osobę zarządzającą transportem lub uprawnioną na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
7. "Wykaz pojazdów” (BOI-49a), dane pojazdów, wykorzystywanych do wykonywania transportu drogowego.
8. Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego – złożona przez członków zarządu spółki, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, osobę prowadzącą działalność gospodarczą oraz przez osobę zarządzającą transportem lub uprawnioną na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
9. Książka Kontroli przedsiębiorcy.
10. Oryginały dokumentów do wglądu

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V. TRYB ODWOŁAWCZY

W terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli, bądź przekroczenia limitu określonego w ustawie czasu trwania kontroli, przysługuje przedsiębiorcy prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na podjęcie i wykonywanie czynności kontrolnych z naruszeniem stosownych przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców do organu kontrolującego. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie 3 dni jest równoznaczne z odstąpieniem od czynności kontrolnych.

VI. UWAGI

1. Rozpoczęcie kontroli następuje po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
2. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo do: wstępu na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on działalność gospodarczą, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana ta działalność, oraz wstępu do pojazdów użytkowanych przez przedsiębiorcę.
3. Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego wyznaczonej.
4. Kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2017/07/11
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Krzysztof Klusek
dnia:
2024/02/14 11:05:54
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Klusek 2024/02/14 11:05:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/03/09 11:13:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/13 09:55:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/11 13:39:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/11 13:35:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/07 14:52:45 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 09:59:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/07/31 11:16:00 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/05/07 10:06:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:32:18 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/21 11:54:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/09/18 10:54:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/09/18 10:37:47 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2017/07/11 15:08:03 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2017/07/11 15:03:15 nowa pozycja