przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BDO-XVI
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Podstawa prawna: dział II rozdział 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (BDO-27) w przypadku sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie oferty realizacji zadania publicznego w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku.
Sprawozdanie dla swej ważności należy złożyć w formie papierowej w kancelarii BOI, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.
2. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - regranting” (BDO-31) – w przypadku sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego (regranting) oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie oferty realizacji zadania publicznego w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku.
3. „Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego” (BDO-32) z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie oferty realizacji zadania publicznego tzw. „małej dotacji”
4. Załączniki:
• dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO)

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

„Dla sprawozdań z wykonania zadania publicznego”, którego termin realizacji rozpoczął się przed rokiem 2021.

Sprawozdanie dla swej ważności należy złożyć w formie papierowej w kancelarii w kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

„Dla sprawozdań z wykonania zadania publicznego”, którego termin realizacji rozpoczął się po roku 2021.

1. Sprawozdanie dla swej ważności należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy Witkac.pl.
2. Dla sprawozdań częściowych:
Wygenerowane za pomocą platformy, a następnie wydrukowane potwierdzenie złożenia sprawozdania częściowego z realizacji zadania publicznego opatrzone właściwymi podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli zgodnie z uprawnieniem wskazanym w Krajowym Rejestrze Sądowym/właściwej ewidencji lub innym dokumencie (upoważnienie, pełnomocnictwo),należy złożyć (pocztą, kurierem, osobiście, w postaci elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) w kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
Dla sprawozdań końcowych:
Wygenerowane za pomocą platformy, a następnie wydrukowane potwierdzenie złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego opatrzone właściwymi podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli zgodnie z uprawnieniem wskazanym w Krajowym Rejestrze Sądowym/właściwej ewidencji lub innym dokumencie (upoważnienie, pełnomocnictwo), należy złożyć (pocztą, kurierem, osobiście, w postaci elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) w kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40,
70-783 Szczecin w terminie do 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania.
3. Za datę złożenia potwierdzenia przyjmuje się datę wpływu przesyłki do kancelarii BOI.

UWAGA! od dnia 18 października 2023 roku obowiązuje Zarządzenie Nr 477/23
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

WAŻNE! tracą moc następujące Zarządzenia:

Traci moc Zarządzenie Nr 545/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z zastrzeżeniem, że postanowienia wyżej wymienionego zarządzenia mają zastosowanie do spraw wszczętych a nie zakończonych na jego podstawie.

Traci moc Zarządzenie Nr 528/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z zastrzeżeniem, że postanowienia wyżej wymienionego zarządzenia mają zastosowanie do spraw wszczętych a nie zakończonych na jego podstawie.
 

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Dialogu Obywatelskiego
wytworzono:
2016/05/23
odpowiedzialny/a:
Magdalena Błaszczyk
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/11/02 11:36:13
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/11/02 11:36:13 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/10/27 10:22:54 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/10/27 10:19:02 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/10/27 10:17:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/11/12 09:04:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/27 08:01:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/02/28 11:52:52 modyfikacja wartości
Agnieszka Klimek 2018/06/05 10:29:42 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/01 14:50:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/01 11:34:22 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/02/01 10:14:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/06/02 08:14:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/14 10:58:18 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/14 10:55:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/23 09:05:28 nowa pozycja