przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Architektury i Budownictwa
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 559, fax +48 91 42 45 586
    waib@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WAiB-II
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce/działkach, na których został zaprojektowany

Podstawa prawna: art. 30, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 i pkt 1a oraz art. 29 ust. 3 pkt 1 lit a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego” (PB–2a),
2. „Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane” (PB-5),
3. projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,(3 egz.).

II. ZAŁĄCZNIKI FAKULTATYWNE

1. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2. w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a - oświadczenie inwestora, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny, składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
3. w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, oświadczenie inwestora, że:
a) przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy,
b) dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna,
4. zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
5. w przypadku ustanowienia pełnomocnika, oryginał upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
6. dowody wniesienia opłat skarbowych,
a) za uiszczenie opłaty skarbowej dotyczącej zgłoszenia, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
b) za pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

III. OPŁATY:

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej za zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego nie pobiera się opłaty skarbowej.
2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – 17 zł za pełnomocnictwo.
3. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
4. Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin:

Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Zwolnienia:

Zgodnie z Załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej zwolnione z opłaty skarbowej jest przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych.
Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

IV.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 21 dni zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych, okresów zwieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

V.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB).

VI.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii, delegaturze wydziału (sala 62 BOI – okienko 39) lub za pośrednictwem platformy ePUAP). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII. UWAGI:

1. Zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych dokonuje się:
• w postaci papierowej albo
• w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym mowa w art. 30 ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.
2. Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W przypadku, gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna, wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.
3. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
Do budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, można przystąpić po doręczeniu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej
4. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie obowiązku, o którym mowa przerywa bieg terminu.
5. W przypadku, gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany podlegają ostemplowaniu. Organ administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu, tj. 21 dni.
6. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.
7. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli:
a) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
b) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy,
c) roboty budowlane zostały rozpoczęte z naruszeniem art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
8. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć, w drodze decyzji o sprzeciwie, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:
a) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
d) wprowadzenie, utrwalenie, zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
9. Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji.
10. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od dnia określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
11. Inwestor jest zobowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem.
12. Obiekty objęte niniejszym zgłoszeniem podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zapewnienie wykonania tego obowiązku należy do kierownika budowy, a w przypadku, gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony – do inwestora.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Architektury i Budownictwa
wytworzono:
2016/04/06
odpowiedzialny/a:
Wiesława Rabińska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/04/10 09:16:33
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/04/10 09:16:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/09/01 07:09:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/02 14:44:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/02 09:16:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/09/18 13:59:45 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/16 12:31:21 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/12 12:20:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/07 08:49:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 14:01:43 nowa pozycja