przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXIII
Wyrejestrowanie pojazdu

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę – druk upoważnienia dostępny poniżej jako załącznik.

Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela (wyjątek pkt 8).

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony wniosek: „Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu" (WSO-29)
2. Zabierz ze sobą
• dowód osobisty,
• pisemne upoważnienie od właścicieli pojazdu,
• polisa OC.
3. Jeśli chcesz wyrejestrować pojazd z powodu jego demontażu do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów:
• zaświadczenie o demontażu pojazdu,
• dowód rejestracyjny,
• tablice (tablicę) rejestracyjne.
4. Jeśli chcesz wyrejestrować ponieważ oddałeś niekompletny pojazd na stację demontażu pojazdu do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów:
• zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu,
• dowód rejestracyjny,
• tablice (tablicę) rejestracyjne.
5. Jeśli chcesz wyrejestrować pojazd z powodu kasacji/ zniszczenia za granicą do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów:
• Dokument potwierdzający zniszczenie/kasację pojazdu za granicą wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego danego języka
• Dowód rejestracyjny,
• Tablice (tablicę) rejestracyjne.
6. Jeśli chcesz wyrejestrować pojazd z powodu kradzieży do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów:
• Dowód rejestracyjny,
• Oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
7. Jeśli chcesz wyrejestrować pojazd z powodu trwałej i zupełnej utraty pojazdu do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów:
• Dokument (dokumenty) potwierdzające trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu,
• Dowód rejestracyjny,
• Tablice (tablicę) rejestracyjne,
• Potwierdzenie wniesienia opłaty na rzecz gminy (wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju pojazdy i od masy pojazd).
8. Jeśli chcesz wyrejestrować pojazd z powodu wywozu pojazdu za granicę lub gdy pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów:
• Dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę oraz oświadczenie o zbyciu pojazdu za granicę lub kopię dokumentu potwierdzającego rejestrację pojazdu za granicą.
W tym przypadku wniosek o wyrejestrowanie może złożyć zarówno nabywca, jak i zbywca pojazdu wywożonego za granicę.
9. Jeśli chcesz wyrejestrować z powodu wycofania pojazdu z obrotu do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów:
• Dokument potwierdzający wycofanie pojazdu z obrotu albo dokument potwierdzający odkupienie pojazdu wycofanego z obrotu albo kopię decyzji administracyjnej poświadczonej przez organ, który ją wydał.

ILE ZAPŁACISZ

Opłata skarbowa:
• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniasz małżonka, rodzica, dziadków, pradziadków, rodzeństwo oraz pełnoletnie dziecko, wnuków lub prawnuków),
• za wydanie decyzji - 10,00 zł.

Możesz zapłacić kartą płatniczą przy okienku podczas załatwiania sprawy lub w kasach Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewu z wpisanym rodzajem czynności, numerem VIN i numerem rejestracyjnym pokaż przy składaniu wniosku).
Nr rachunku 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki, a w sprawach wymagających wyjaśnienia do 30 dni.

WAŻNE INFORMACJE

1. Jeśli zgubiłeś dowód rejestracyjny musisz złożyć stosowne oświadczenie na tą okoliczność.
2. Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji za wyjątkiem pojazdu odzyskanego po kradzieży, zabytkowego, unikatowego, ciągnika rolniczego i przyczepy rolniczej oraz pojazdu wyrejestrowanego z tytułu wywozu z kraju lub zbycia za granicę.
3. Aktualny wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego www.bip.wzp.pl.
4. Wszelkie dokumenty załączane do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, załącza się w ORYGINALE.
5. W przypadku nieprzedłożenia przez właściciela pojazdu zaświadczenia/dokumentu, o którym mowa w części "Przygotuj" w pkt 3, 4 i 5 organ rejestrujący, po upływie 30 dni od dnia otrzymania informacji o demontażu/kasacji pojazdu od administratora danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów, dokonuje wyrejestrowania pojazdu z urzędu.
6. W przypadku otrzymania informacji od organu właściwego do rejestracji pojazdów państwa członkowskiego, innego niż Rzeczpospolita Polska, o zarejestrowaniu pojazdu, o którym mowa w części "Przygotuj" w pkt 8, organ rejestrujący dokonuje wyrejestrowania pojazdu z urzędu.

PODSTAWA PRAWNA

• art. 79 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.),
• Rozporządzenie MSWiA z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz. U. z 2002 r. Nr 44, poz. 419 z późn. zm.),
• § 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847).

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2015/09/03
odpowiedzialny/a:
Andrzej Żbikowski
wprowadził/a:
Krzysztof Klusek
dnia:
2023/06/30 09:33:04
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Klusek 2023/06/30 09:33:04 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/19 09:30:51 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/13 09:28:32 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/05 08:41:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/05/25 14:19:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/05/25 14:13:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/12/03 14:14:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/10/27 10:37:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/08/27 14:33:40 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/17 12:12:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 17:00:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/12/05 12:22:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/12/05 12:20:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/06/28 10:49:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 09:00:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/10/13 13:48:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/09/06 08:53:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/25 09:36:03 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/02/16 08:44:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/09/03 08:29:01 nowa pozycja