przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Inwestycji Miejskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 496, fax +48 91 45 53 609
    wim@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WIM-I
Program społecznych inicjatyw lokalnych

Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XI/311/07 Rady Miejskiej z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie ustanowienia Programu społecznych inicjatyw lokalnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2007 r. Nr 90 poz. 1553, ze zm. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 63, poz. 1709).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1."Wniosek o realizację przedsięwzięcia w trybie społecznych inicjatyw lokalnych" (WIM-1).

2.Załączniki:

a) ważna decyzja o pozwoleniu na budowę (w przypadku robót budowlanych)
b) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ ważną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/ ważną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku robót budowlanych),
c) wypis z właściwego rejestru w przypadku osób prawnych.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

30 dni po 30 marca roku następnego po złożeniu wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Inwestycji Miejskich (WIM).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Przedmiotem społecznych inicjatyw lokalnych mogą być wszelkie przedsięwzięcia zmierzające do polepszenia warunków życia mieszkańców, nie przewidziane do realizacji w innym trybie.

2. Wnioski można składać przez cały rok, jednakże rozpatrywane w danym roku będą kompletne wnioski złożone w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedniego.

3. Wnioski o realizację przedsięwzięcia w trybie społecznych inicjatyw lokalnych mogą dotyczyć także włączenia się Inicjatora do realizacji przedsięwzięć rozpoczętych przez Miasto.

4. Inicjatorem mogą być w zakresie, w jakim nie prowadzą działalności gospodarczej:
a) osoby fizyczne,
b) organizacje pozarządowe, w szczególności stowarzyszenia lub fundacje.

5. Podstawą do realizacji przedsięwzięć w trybie społecznych inicjatyw lokalnych jest umowa o realizację przedsięwzięcia, której stronami są:
a) Miasto Szczecin, które może być reprezentowane przez Prezydenta Miasta lub inne odpowiednio upoważnione osoby,
b) Inicjator lub osoba przez niego upoważniona.

6. Udział Inicjatora w realizacji społecznej inicjatywy lokalnej może występować w postaci:
a) środków finansowych,
b) materiałów,
c) robocizny,
d) pracy sprzętu niezbędnego do realizacji zadań,
e) nieruchomości (przeniesienie własności lub innych praw rzeczowych).

7. Wysokość refinansowania zadań wykonywanych w ramach Programu może maksymalnie wynosić do 75% wartości zadania.

8. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wniosek pozostawiony zostanie bez rozpoznania.

9. Wniosek złożony do 30 listopada danego roku zostanie rozpatrzony pod kątem udzielenia refinansowania w roku następnym pomimo braku pozwolenia na budowę oraz kosztorysu inwestorskiego pod warunkiem jego uzupełnienia o te dokumenty do dnia 30 marca roku następnego.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Inwestycji Miejskich
wytworzono:
2016/03/30
odpowiedzialny/a:
Bożena Kowalewska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2016/03/30 08:43:09
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2016/03/30 08:43:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/03/30 08:41:42 nowa pozycja