przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Gospodarki Komunalnej
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 630, fax +48 91 42 45 627
  wgk@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WGK-XXXIX
Krajowy transport osób - zezwolenie na regularne / regularne specjalne przewozy osób

Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. b, c, d, d1, ust. 4, art. 20, art. 21, art. 22 ust. 1, art. 22a ust. 1, 3, 5, art. 24 ust. 1, 2 pkt 1, art. 41 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym. Art. 78 i 79 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy. § 11, § 13-15 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym" (WGK-41).
 2. Załączniki:
  • kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
  • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy - 2 egzemplarze,
  • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
  • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
  • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
  • cennik z uwzględnieniem ceny biletów ulgowych,
  • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy,
  • inne dokumenty istotne w sprawie.

UWAGA: W przypadku zmiany zezwolenia załączyć dokumenty objęte zmianą.

II. OPŁATY:

Opłata za czynności administracyjne za wydanie zezwolenia dla przewozu regularnego w wysokości zależnej od okresu ważności zezwolenia - wnoszona jest przed odbiorem dokumentu i wynosi:

 

Okres ważności zezwolenia

Opłata w zł

obszar gminy

obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa

do 1 roku

100

350

 
 1. Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 2. Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 3. Za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 4. Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 5. Przy obliczaniu opłaty, o której mowa w pkt 2-4, przyjmuje się okres ważności i obszar odpowiadające okresowi ważności i obszarowi posiadanego zezwolenia.
 6. Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 7. Za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 8. Za wydanie wtórnika zezwolenia w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 9. Za przedłużenie ważności zezwolenia pobiera się opłatę jak za wydanie zezwolenia.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin w Banku PKO BP S.A. nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję (odwołanie składa się w sali nr 62 w Kancelarii).

VI. UWAGI:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii.

2. Zezwolenia na podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie krajowego regularnego przewozu osób w transporcie drogowym mogą być wydawane na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Gospodarki Komunalnej
wytworzono:
2016/05/18
odpowiedzialny/a:
Daria Radzimska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/06/12 12:55:11
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/06/12 12:55:11 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/01/19 11:05:11 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/14 08:56:28 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/05 13:20:03 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/05/13 14:43:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/02/16 11:10:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/09/10 08:10:47 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/08/02 11:05:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/11/27 13:18:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/11/27 13:17:47 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/08 09:01:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/13 14:58:21 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/03 13:17:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:05:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/04/09 08:38:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/09 08:34:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/12/05 14:20:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/12 10:12:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/11/10 12:11:43 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/18 09:16:52 nowa pozycja