przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-XIV
Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

Podstawa prawna: art. 27, 28, 35 ust. 1 i 2, w związku z art. 37 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, oraz art. 2 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (ze zmianami), Zarządzenie Nr 496/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów zryczałtowanych przygotowania nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o nabycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na własność / użytkowanie wieczyste" (WZiON-13).
2. Załączniki: 2 egzemplarze aktualnej mapy syt.-wys. w skali 1:500. W przypadku wnioskowania o nabycie części działki należy na jednym egzemplarzu mapy zaznaczyć jej zakres.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 460 dni.
Termin załatwienia sprawy:
• może ulec przedłużeniu w przypadku kiedy wnioskowana nieruchomość wymaga dokonania podziału geodezyjnego. Podział geodezyjny wykonywany jest przez wnioskodawcę (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) lub przez uprawnionego geodetę, który wyłaniany jest w przetargu w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
• może ulec przedłużeniu z uwagi na zlecanie wycen nieruchomości rzeczoznawcy majątkowemu wyłanianemu w przetargu w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.
2. W przypadku kilku współwłaścicieli (lub współużytkowników wieczystych) wnioski muszą być podpisane przez wszystkich.
3. Wnioski rozpatrywane są w kolejności, zgodnie z obowiązującą procedurą, po zakończeniu realizacji wcześniej otrzymanych wniosków.
4. Grunty przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych mogą być tylko sprzedane, lub na wniosek oddane w dzierżawę (możliwość nabycia prawa użytkowania wieczystego dotyczy tylko osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących na posiadanej nieruchomości działalność gospodarczą).
5. Warunkiem umożliwiającym ewentualną realizację wniosku jest obowiązywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
6. Osoby fizyczne, wykorzystujące swoją poszerzaną nieruchomość wyłącznie na cele mieszkaniowe, wnioskujące o nabycie nieruchomości przyległej zobowiązane będą ponieść koszty zryczałtowane przygotowania nieruchomości do zbycia, w tym koszty wydzielenia jednej działki ewidencyjnej, w przypadku gdy nieruchomość gruntowa wymaga podziału geodezyjnego oraz operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości a także dokumentacji z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie na pisemne wezwanie.
7. Osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na swojej poszerzanej nieruchomości, wnioskujące o nabycie nieruchomości przyległej, nie ponoszą kosztów, o których mowa w pkt 6.

Załączniki:

udostępnił:
WZiON
wytworzono:
2015/10/30
odpowiedzialny/a:
Przemysław Taraciński
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2022/11/28 07:39:11
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/11/28 07:39:11 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/04/21 08:32:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/23 12:58:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/16 10:25:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/02/22 12:53:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/13 11:08:58 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/09/06 14:08:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/02/06 14:44:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/10 11:39:25 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2016/02/12 11:27:11 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/02 12:37:49 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/10/30 14:17:20 nowa pozycja