przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 363, fax +48 91 42 45 408
  wpiol@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WPiOL-XXXI
Wydawanie kopii / uwierzytelnionych kopii / uwierzytelnionych odpisów dokumentów w trybie ordynacji podatkowej

Podstawa prawna: art. 178 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o wydanie kopii/ uwierzytelnionych kopii/ uwierzytelnionych odpisów dokumentów" (WPiOL-25).
 2. W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika, dodatkowo:
 • Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczony odpis) według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 562),
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

II. OPŁATY:

1. Opłata skarbowa w przypadku żądania uwierzytelnionych kopii / uwierzytelnionych odpisów dokumentów:
• od każdej pełnej lub rozpoczętej strony - 5,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zmianami)
• nie pobiera się opłaty skarbowej za uwierzytelnienie kopii/odpisu pełnomocnictwa niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

2. Opłata za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisu dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. (Dz. U. 2018 poz. 1844)*:

• 0,60 zł – za jedną stronę w przypadku kopii lub odpisu jednostronnego w formacie A4;
• 0,80 zł – za dwie strony w przypadku kopii lub odpisu dwustronnego w formacie A4;
• 0,90 zł – za jedną stronę w przypadku kopii lub odpisu jednostronnego w formacie A3;
• 1,20 zł – za dwie strony w przypadku kopii lub odpisu dwustronnego w formacie A3.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (WPiOL).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelniania takich kopii i odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie (dotyczy dokumentów zawierających informacje niejawne, a także innych dokumentów, które organ podatkowy wyłączy z akt sprawy ze względu na interes publiczny (art. 179 §1,2 Ordynacja podatkowa).
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

* W toku prowadzonego postępowania podatkowego organ podatkowy odstępuje od ustalenia kosztów sporządzenia kopii lub odpisów dokumentów w przypadku stwierdzenia, ze wydatki na postępowanie nie przekraczają czterokrotności kosztów upomnienia (art. 269 §2 ustawy Ordynacja podatkowa)

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
wytworzono:
2016/07/08
odpowiedzialny/a:
Dorota Brzozowska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2019/10/22 12:11:38
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2019/10/22 12:11:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/22 12:06:49 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/05/27 09:19:03 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2019/02/08 14:26:06 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2019/02/08 14:05:26 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2019/02/08 14:03:48 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2019/02/08 13:45:13 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2019/02/08 13:28:25 modyfikacja wartości
Agnieszka Klimek 2019/02/04 14:09:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/07/08 08:35:30 nowa pozycja