przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-I
Ustalenie innego terminu zapłaty bieżącej opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Podstawa prawna: art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz art. 5, art. 37 ust. 1 i art. 63 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o ustalenie innego terminu zapłaty bieżącej opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu” (WZiON-1) wraz z uzasadnieniem.

2. Załączniki:
A. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej:
• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku,
• „Oświadczenie użytkownika wieczystego o stanie majątkowym, sytuacji materialnej i ciężarach finansowych” (WZiON-35).
B. Osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
• wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca oraz jednostki gospodarcze powiązane z wnioskodawcą otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzednich lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie przez wnioskodawcę i jednostki powiązane, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
• informacje dotyczące sytuacji finansowej za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (np. sprawozdanie finansowe).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy 120 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Przesunięty termin uregulowania opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu nie może przekroczyć danego roku kalendarzowego.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów organ wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Nieuzupełnienie wniosku w wskazanym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

Załączniki:

udostępnił:
WZiON
wytworzono:
2015/10/30
odpowiedzialny/a:
Przemysław Taraciński
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2022/11/28 12:09:34
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/11/28 12:09:34 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/28 12:01:09 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/28 11:59:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/04/21 07:53:35 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/09/09 08:39:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/23 12:31:11 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/16 10:14:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/25 13:02:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/02/22 12:41:40 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/08/13 14:07:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/13 10:57:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/02/06 14:39:18 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/10 11:21:58 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2016/02/12 11:05:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/02 12:39:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/10/30 12:48:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/10/30 12:30:54 nowa pozycja