przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 654, 91 42 45 850
    mkz@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BMKZ–III
Wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich / prac restauratorskich / robót budowlanych / badań konserwatorskich / badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu tego zabytku

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) i Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków, w związku z § 1 porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecina z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 1802 z 31.07.2012 r.) oraz aneksem do w/w porozumienia (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 2257 z 05.06.2015 r.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu tego zabytku (BMKZ-3).

2. Załączniki:

a) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem *.
Tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków powinien wynikać z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego - art. 36. ust. 5, ust. 7 w/w ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

*
Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków: prac konserwatorskich/ prac restauratorskich/ badań konserwatorskich/ zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania/ przeniesienie zabytku / umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz napisów/ podejmowanie innych działań, dołącza się oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu przez niego tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.

Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków można zamiennie dołączyć zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na przeprowadzenie tych badań, w przypadku gdy z wnioskiem występuje osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna zamierzająca je prowadzić, albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił.

Do wniosku o przemieszczenie zabytku nieruchomego albo przeniesienie zabytku ruchomego należy ponadto dołączyć zgodę właściciela nieruchomości, na którą ma być przemieszczony zabytek nieruchomy albo przeniesiony zabytek ruchomy.

b) 2 egzemplarze dokumentacji, w tym jeden dla urzędu:
w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/ prac restauratorskich/ badań konserwatorskich/ badań architektonicznych:

program prac konserwatorskich /restauratorskich/ badań konserwatorskich/ badań architektonicznych, zawierający:
imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu prac lub badań na zabytek, w szczególności:
1) opis stanu zachowania zabytku;
2) wskazanie oczekiwanych efektów prac lub badań;
3) wskazanie przewidzianych do wykonania czynności, z podaniem metod, materiałów i technik.

w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych/ przemieszczenia zabytku nieruchomego:

projekt budowlany lub część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek albo program robót budowlanych.
Program robót budowlanych, powinien zawierać imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu planowanych prac na zabytek, w szczególności:
1) opis stanu zachowania zabytku;
2) wskazanie przewidzianych rozwiązań budowlanych, w formie opisowej i rysunkowej;
3) wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiałów i technik.

w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego:

wstępny projekt podziału zabytku.

w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych i napisów:

projekt umieszczenia na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów

w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań:

program podejmowania innych działań, zawierający imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu innych działań na zabytek

• w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku:

projekt budowlany, część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek albo program robót budowlanych. Program robót budowlanych powinien zawierać imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu robót na zabytek, w szczególności:
1) wskazanie przewidzianych rozwiązań budowlanych, w formie opisowej i rysunkowej;
2) wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiałów i technik.

c) W przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik dodatkowo należy złożyć pełnomocnictwo.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa: (tylko w przypadku obowiązku wniesienia takiej opłaty, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – tekst jednolity z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.):

• za wydanie decyzji pozwalającej na prowadzenie prac - 82,00 zł.
• za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł,

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.
W tytule opłaty należy wpisać: pozwolenie konserwatorskie, adres zabytku lub/i pełnomocnictwo, adres zabytku.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (BMKZ).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

• Od decyzji służy stronom odwołanie złożone do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
• W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

VI. UWAGI:

Odbiór pozwolenia konserwatorskiego odbywa się w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków bądź za pośrednictwem poczty.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
wytworzono:
2016/04/12
odpowiedzialny/a:
Michał Dębowski
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2019/04/11 08:40:09
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2019/04/11 08:40:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/09/12 13:40:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/12 11:44:05 nowa pozycja