przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Prezydenta Miasta
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 020, fax +48 91 42 45 120
    bpm@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BPM-IV
Zasady używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin

Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz 713 i 1378 oraz z 2021r. poz 1038) oraz art. 163 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz 324) oraz § 6 ust. 3-5 Statutu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr VI/189/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2019 r. sprawie przyjęcia Statutu Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r.poz. 3021)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o udzielenie licencji / sublicencji na używanie znaków towarowych Gminy Miasto Szczecin do celów KOMERCYJNYCH" (BPM-3) - Załącznik Nr 2 do Zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin, będących załącznikiem do Zarządzenia Nr 393/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2021 r. w sprawie zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin.

Wniosek, o którym mowa przeznaczony jest dla przedsiębiorcy, planującego używanie znaku towarowego w związku z prowadzoną we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową lub na podstawie udzielenia licencji/ sublicencji przedsiębiorcy w ramach katalogu świadczeń wzajemnych, podlegających negocjacjom i ustaleniom przed podpisaniem umowy. Znak wydawany jest na podstawie podpisanej z podmiotem umowy licencji/sublicencji. Za udzielenie licencji / sublicencji pobierana jest opłata licencyjna naliczana jednorazowo dla przedmiotu licencji określonego w umowie oraz opłata za wydanie hologramów do znakowania towarów. Wysokość opłaty jest ustalana zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 4 do Zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin, będących załącznikiem do Zarządzenia Nr 393/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2021 r. w sprawie zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin.

Załączniki do wniosku:
1) w przypadku przedsiębiorcy aktualny odpis KRS albo zaświadczenia o wpisie w CEIDG wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
2) w przypadku podmiotów niebędących przedsiębiorcą aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku oraz statut lub regulamin,
3) pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez osobę inną niż ujawnioną w rejestrach lub w KRS;
4) wizualizację graficzną towaru, usługi, na którym umieszczono znaki towarowe przygotowane w formie osobnego dokumentu, w tym informacja o parametrach technicznych (jakościowych) znakowanych towarów.
Uwaga: na etapie weryfikacji wniosku Miasto zastrzega sobie prawo wglądu w wybrane wzory towarów, na których umieszczone zostaną znaki towarowe w celu oceny jakościowej;
5) plan finansowy określający wysokość spodziewanych przychodów ze sprzedaży usług, towarów (w przypadku znakowanych towarów planowane nakłady i ceny jednostkowe) na których umieszczone zostaną znaki towarowe.

2. "Wniosek o udzielenie licencji / sublicencji na używanie znaków towarowych Gminy Miasto Szczecin do celów NIEKOMERCYJNYCH" (BPM-4) - Załącznik Nr 3 do Zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin, będących załącznikiem do Zarządzenia Nr 393/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2021 r. w sprawie zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin.

Wniosek, o którym mowa przeznaczony jest dla:
1) jednostek organizacyjnych Gminy,
2) podmiotów, które wspólnie z Gminą organizują przedsięwzięcia (wydarzenia artystyczne, koncerty, wydarzenia sportowe, społeczne, kampanie informacyjne itp.), które zostały objęte Patronatem Prezydenta Miasta Szczecina lub Mecenatem Miasta Szczecin, a koszty zorganizowania wydarzenia ponosi wnioskodawca,
3) podmiotów będących organizatorem przedsięwzięcia (wydarzenia artystyczne, koncerty, wydarzenia sportowe, społeczne, kampanie informacyjne itp.), współfinansowanego przez Gminę na podstawie umów przewidujących po stronie podmiotu usługi promocyjne na rzecz Gminy polegające na umieszczeniu znaku towarowego na materiałach promujących przedsięwzięcia.

Załączniki do wniosku:
W przypadku składania wniosku przez osoby fizycznie koniecznym jest dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

II. OPŁATY:

1. Udostępnianie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin następuje odpłatnie w przypadku używania znaków do celów komercyjnych lub nieodpłatnie w przypadku używania znaków do celów niekomercyjnych.
2. Opłatę licencyjną nalicza się dla przedmiotu licencji.
3. Warunki udzielenia licencji/sublicencji oraz wysokość opłat związanych z jej udzieleniem zostanie określona w umowie.
4. Wysokość opłaty licencyjnej i rodzaj znaków towarowych do używania odpłatnego w celach komercyjnych określa - Załącznik Nr 4 do Zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin, będących załącznikiem do Zarządzenia Nr 393/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2021 r. w sprawie zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin.
5. Przekazanie znaków towarowych podmiotom w sposób umożliwiający prawidłowe ich zastosowanie następuje po dostarczeniu do Biura Prezydenta Miasta dokumentu księgowego potwierdzającego dokonanie opłaty licencyjnej.
6. Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Miasto Szczecin.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. 30 dni od dnia wpływu wniosku do sekretariatu Biura Prezydenta Miasta (BPM).
2. O odmowie albo wyrażeniu zgody podmiot zostanie poinformowany na piśmie, przesłanym na adres podany we wniosku. Odmowa zgody zostanie pisemnie uzasadniona.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Prezydenta Miasta (BPM)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Pełną listę znaków towarowych wraz z ich opisem do używania w obrocie w celach komercyjnych i niekomercyjnych określa Załącznik nr 1 do Zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin, będących załącznikiem do Zarządzenia Nr 393/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2021 r. w sprawie zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin.
2. Więcej informacji na temat zasad używania znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin można uzyskać od pracownika Biura Prezydenta Miasta (BPM) tj.: Eweliny Olszak, Głównego Specjalisty Biura Prezydenta Miasta nr tel.: 4245839, lub pod adresem e-mail: marka@szczecin.eu
3. Wniosek należy złożyć w kancelarii poczty w Biurze Obsługi Interesantów, drogą pocztową na adres Biura Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin, kod 70-456, pl. Armii Krajowej 1 lub drogą elektroniczną na e-mail: marka@szczecin.eu
4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Prezydenta Miasta
wytworzono:
2016/05/30
odpowiedzialny/a:
Piotr Wachowicz
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2021/08/05 12:11:13
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/08/05 12:11:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/05/07 10:34:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/04/29 14:01:46 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/06/25 14:47:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/05/22 12:16:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/05/22 12:15:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/04 13:14:46 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/30 10:08:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/30 10:04:41 nowa pozycja