Biuro Obsługi Interesantów

Numer Tytuł procedury Kategoria
BOI-XXXVI Wpis lub zmiana zakresu wpisu osoby do ewidencji instruktorów/wykładowców i wydanie legitymacji instruktora/zaświadczenia Legitymacja instruktora
BOI-LII Kontrola prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim Alkohol - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz inne sprawy związane z gminną ewidencją działalności gospodarczej
BOI-LIII Kontrola przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy taksówką Transport drogowy
BOI-LXXVII Wpis lub rozszerzenie zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców Ośrodki Szkolenia Kierowców
BOI-LXXVIII Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów Stacje Kontroli Pojazdów
BOI-LXXXVII Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Działalność gospodarcza
BOI-LXXXVIII Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Działalność gospodarcza
BOI-LXXXIX Wydawanie kopii / uwierzytelnionej kopii akt sprawy Działalność gospodarcza
BOI-XC Wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Działalność gospodarcza
BOI-XCI Udostępnienie danych zgromadzonych w archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecin Działalność gospodarcza
BOI-XCII Wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych Alkohol - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz inne sprawy związane z gminną ewidencją działalności gospodarczej
BOI-XCIII Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecin Alkohol - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz inne sprawy związane z gminną ewidencją działalności gospodarczej
BOI-XCIV Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecin Alkohol - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz inne sprawy związane z gminną ewidencją działalności gospodarczej
BOI-XCV Krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Gminy Miasto Szczecin Transport drogowy
BOI-XCVI Krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób samochodem osobowym Transport drogowy
BOI-XCVII Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Transport drogowy
BOI-XCVIII Zaświadczenie na przewóz drogowy na potrzeby własne Transport drogowy
BOI-XCIX Wydanie wtórnika uprawnienia do wykonywanie transportu drogowego Transport drogowy
BOI-C Wygaszenie uprawnienia do wykonywania transportu drogowego Transport drogowy
BOI-CII Zgłoszenie zmian dotyczących uprawnień do wykonywanie transportu drogowego Transport drogowy
BOI-CIII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
BOI-CIV Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Obsługi Interesantów
BOI-CV Wydawanie zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Alkohol - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz inne sprawy związane z gminną ewidencją działalności gospodarczej
BOI-CVI Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej Działalność gospodarcza
BOI-CVII Informacja o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej Działalność gospodarcza
BOI-CVIII Zmiana w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecin Alkohol - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz inne sprawy związane z gminną ewidencją działalności gospodarczej
BOI-CX Rezygnacja/wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Alkohol - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz inne sprawy związane z gminną ewidencją działalności gospodarczej
BOI-CXI Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę na terenie miasta Szczecin Alkohol - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz inne sprawy związane z gminną ewidencją działalności gospodarczej
BOI-CXIII Szczecińska Karta Rodzinna Szczecińska Karta Rodzinna
BOI-CXV Zawieszenie wykonywania transportu drogowego Transport drogowy
BOI-CXVI Zgłoszenie zmiany adresu do korespondencji
BOI-CXVII Kontrola przedsiębiorcy wykonującego krajowy transport drogowy Transport drogowy
BOI-CXVIII Kontrola przedsiębiorcy wykonującego przewóz drogowy na potrzeby własne, jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności Transport drogowy
BOI-CXIX Kontrola przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy Działalność gospodarcza
BOI-CXXIII Szczecińska Karta Seniora Szczecińska Karta Seniora
BOI-CXXIV Nałożenie kary pieniężnej
BOI-CXXV Zgłoszenie zmian w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Transport drogowy
BOI-CXXVI Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne Transport drogowy
BOI-CXXVIII Informacja o wykonywaniu transportu drogowego Transport drogowy
BOI-CXXIX Krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą Transport drogowy
BOI-CXXX Wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy Transport drogowy
BOI-CXXXI Egzamin w zakresie wykonywania przewozu osób taksówką Transport drogowy
BOI-CXXXII Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców Ośrodki Szkolenia Kierowców
BOI-CXXXIII Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (niepowodująca rozszerzenia zakresu działalności regulowanej) Ośrodki Szkolenia Kierowców
BOI-CXXXIV Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru ośrodków szkolenia kierowców Ośrodki Szkolenia Kierowców
BOI-CXXXV Wydanie wtórnika legitymacji instruktora Legitymacja instruktora
BOI-CXXXVI Przedłużenie ważności legitymacji instruktora Legitymacja instruktora
BOI-CXXXVII Wymiana legitymacji instruktora i jej przedłużenie (w przypadku zmiany danych zawartych w legitymacji i/lub braku miejsca na przedłużenie jej ważności) Legitymacja instruktora

Wydruk