Biuro Obsługi Interesantów

Numer Tytuł procedury Kategoria
BOI-I Zameldowanie na pobyt stały Zameldowanie
BOI-II Zameldowanie na pobyt czasowy Zameldowanie
BOI-III Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym Wybory
BOI-IV Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego Wymeldowanie
BOI-V Nadanie numeru PESEL na wniosek PESEL
BOI-VI Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy Zameldowanie
BOI-VII Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania Zameldowanie
BOI-VIII Udostępnianie danych jednostkowych (osobowo-adresowych) z rejestru mieszkańców Szczecina
BOI-X Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały Zameldowanie
BOI-XI Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Wybory
BOI-XII Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego Wymeldowanie
BOI-XIII Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych Dowody osobiste
BOI-XIV Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności Zameldowanie
BOI-XV Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej Wybory
BOI-XVI Wydawanie dowodów osobistych Dowody osobiste
BOI-XVII Składanie wniosków o wydanie dowodów osobistych w formie dokumentu elektronicznego Dowody osobiste
BOI-XVIII Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Dowody osobiste
BOI-XX Postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy Zameldowanie
BOI-XXI Postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego Wymeldowanie
BOI-XXII Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
BOI-XXIII Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
BOI-XXVI Poświadczenie życia osobom pobierającym renty zagraniczne
BOI-XXVII Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wybory
BOI-XXVIII Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia złożonego w trybie administracyjnym Zgromadzenia
BOI-XXIX Dopisanie do spisu wyborców w wyborach do Rad Osiedli Wybory
BOI-XXX Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Rad Osiedli Wybory
BOI-XXXIII Zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne Zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
BOI-XXXIV Wydawanie Profilu Kandydata na Kierowcę Prawo jazdy
BOI-XXXV Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kat. AM Prawo jazdy
BOI-XXXVI Wpis lub zmiana zakresu wpisu osoby do ewidencji instruktorów/wykładowców i wydanie legitymacji instruktora/zaświadczenia Legitymacja instruktora
BOI-XXXVII Wydanie wtórnika prawa jazdy Prawo jazdy
BOI-XXXVIII Wymiana prawa jazdy z tytułu zmiany adresu zamieszkania Prawo jazdy
BOI-XXXIX Wymiana prawa jazdy z tytułu zmiany nazwiska Prawo jazdy
BOI-XL Wymiana prawa jazdy Prawo jazdy
BOI-XLII Dodatkowa (trzecia) tablica rejestracyjna oraz jej wtórnik Tablice rejestracyjne
BOI-XLIII Wymiana prawa jazdy z powodu upływu terminu jego ważności Prawo jazdy
BOI-XLIV Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie Prawo jazdy
BOI-XLV Międzynarodowe prawo jazdy Prawo jazdy
BOI-XLVII Wydanie pozwolenia tramwajowego Pozwolenie tramwajowe
BOI-XLVIII Zwrot zatrzymanego prawa jazdy Prawo jazdy
BOI-XLIX Ponowne uzyskanie utraconych uprawnień Prawo jazdy
BOI-L Wymiana prawa jazdy z tytułu dokonania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowej Prawo jazdy
BOI-LII Kontrola prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim Alkohol - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz inne sprawy związane z gminną ewidencją działalności gospodarczej
BOI-LIII Kontrola przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy taksówką Transport drogowy
BOI-LIV Wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami Prawo jazdy
BOI-LV Karta pojazdu Karta pojazdu
BOI-LVI Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Sprzedaż lub darowizna pojazdu
BOI-LVII Wydanie decyzji na wyrobienie zastępczej tabliczki znamionowej Tabliczka znamionowa, nowy numer nadwozia
BOI-LVIII Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek Pojazd - rejestracja pojazdów
BOI-LIX Przedłużenie pozwolenia czasowego Pozwolenie czasowe (dot. pojazd)
BOI-LX Wtórnik pozwolenia czasowego Pozwolenie czasowe (dot. pojazd)
BOI-LXI Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy Pojazd - rejestracja pojazdów
BOI-LXII Rejestracja pojazdu (nowego i używanego) po zmianie właściciela w kraju Pojazd - rejestracja pojazdów
BOI-LXIII Wyrejestrowanie pojazdu Wyrejestrowanie pojazdu
BOI-LXIV Wymiana dowodu rejestracyjnego (zapisanego) Dowód rejestracyjny
BOI-LXV Wymiana dowodu rejestracyjnego (zniszczonego) Dowód rejestracyjny
BOI-LXVI Wymiana dowodu rejestracyjnego z tytułu zmiany nazwiska/nazwy lub adresu w obrębie Gminy Miasto Szczecin Dowód rejestracyjny
BOI-LXVII Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję albo Straż Graniczną Dowód rejestracyjny
BOI-LXVIII Zmiany w dowodzie rejestracyjnym (dane techniczne) bez zmiany rodzaju pojazdu Dowód rejestracyjny
BOI-LXIX Rejestracja pojazdu po zmianie adresu miejsca zamieszkania na teren innego starostwa Pojazd - rejestracja pojazdów
BOI-LXX Wydanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych (numerów nadwozia) Tabliczka znamionowa, nowy numer nadwozia
BOI-LXXI Zniszczenie/zgubienie/kradzież tablic rejestracyjnych i wymiana na tablice z nowym numerem rejestracyjnym Tablice rejestracyjne
BOI-LXXII Zniszczenie/utrata/kradzież tablic rejestracyjnych i zamówienie wtórnika Tablice rejestracyjne
BOI-LXXIII Wtórnik dowodu rejestracyjnego Dowód rejestracyjny
BOI-LXXIV Rejestracja pojazdu marki "SAM" tj. konstrukcji własnej Pojazd - rejestracja pojazdów
BOI-LXXV Rejestracja lub zmiana pojazdu na zabytkowy Zabytek (dot. pojazd)
BOI-LXXVI Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencyjnych pojazdów
BOI-LXXVII Wpis lub rozszerzenie zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców Ośrodki Szkolenia Kierowców
BOI-LXXVIII Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców przeprowadzających badania techniczne pojazdów w stacjach kontroli pojazdów Stacje Kontroli Pojazdów
BOI-LXXIX Wtórnik nalepki legalizacyjnej i nalepki na tablice tymczasowe Tablice tymczasowe
BOI-LXXX Wtórnik nalepki kontrolnej Utracone, zniszczone oznakowania pojazdu (inne niż dowód i tablice rejestracyjne)
BOI-LXXXI Zmiana rodzaju pojazdu Dowód rejestracyjny
BOI-LXXXIII Zastaw rejestrowy Dowód rejestracyjny
BOI-LXXXIV Montaż/demontaż haka oraz wpis taxi, gaz, VAT, PIT i CIT Dowód rejestracyjny
BOI-LXXXVI Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu Wycofanie z ruchu
BOI-LXXXVII Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Działalność gospodarcza
BOI-LXXXVIII Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Działalność gospodarcza
BOI-LXXXIX Wydawanie odpisów decyzji o wykreśleniu z ewidencji Działalność gospodarcza
BOI-XC Wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Działalność gospodarcza
BOI-XCI Udzielanie informacji o przedsiębiorcach Działalność gospodarcza
BOI-XCII Wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych Alkohol - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz inne sprawy związane z gminną ewidencją działalności gospodarczej
BOI-XCIII Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecin Alkohol - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz inne sprawy związane z gminną ewidencją działalności gospodarczej
BOI-XCIV Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecin Alkohol - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz inne sprawy związane z gminną ewidencją działalności gospodarczej
BOI-XCV Krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Gminy Miasto Szczecin Transport drogowy
BOI-XCVI Krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób samochodem osobowym Transport drogowy
BOI-XCVII Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Transport drogowy
BOI-XCVIII Zaświadczenie na przewóz drogowy na potrzeby własne Transport drogowy
BOI-XCIX Wydanie wtórnika uprawnienia do wykonywanie transportu drogowego Transport drogowy
BOI-C Wygaszenie uprawnienia do wykonywania transportu drogowego Transport drogowy
BOI-CII Zgłoszenie zmian dotyczących uprawnień do wykonywanie transportu drogowego Transport drogowy
BOI-CIII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
BOI-CIV Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Obsługi Interesantów
BOI-CV Wydawanie zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Alkohol - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz inne sprawy związane z gminną ewidencją działalności gospodarczej
BOI-CVI Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej Działalność gospodarcza
BOI-CVII Informacja o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej Działalność gospodarcza
BOI-CVIII Zmiana w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecin Alkohol - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz inne sprawy związane z gminną ewidencją działalności gospodarczej
BOI-CIX Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców Wybory
BOI-CX Rezygnacja/wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Alkohol - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz inne sprawy związane z gminną ewidencją działalności gospodarczej
BOI-CXI Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę na terenie miasta Szczecin Alkohol - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz inne sprawy związane z gminną ewidencją działalności gospodarczej
BOI-CXII Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wybory
BOI-CXIII Szczecińska Karta Rodzinna Szczecińska Karta Rodzinna
BOI-CXIV Dopisanie do spisu wyborców Wybory
BOI-CXV Zawieszenie wykonywania transportu drogowego Transport drogowy
BOI-CXVI Zgłoszenie zmiany adresu do korespondencji
BOI-CXVII Kontrola przedsiębiorcy wykonującego krajowy transport drogowy Transport drogowy
BOI-CXVIII Kontrola przedsiębiorcy wykonującego przewóz drogowy na potrzeby własne, jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności Transport drogowy
BOI-CXIX Kontrola przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy Działalność gospodarcza
BOI-CXX Wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę z dokumentów po niezdanym egzaminie na prawo jazdy Prawo jazdy
BOI-CXXI Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy Biuro Rzeczy Znalezionych
BOI-CXXII Zgłoszenie zagubienia rzeczy Biuro Rzeczy Znalezionych
BOI-CXXIII Szczecińska Karta Seniora Szczecińska Karta Seniora
BOI-CXXIV Nałożenie kary pieniężnej
BOI-CXXV Zgłoszenie zmian w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Transport drogowy
BOI-CXXVI Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne Transport drogowy
BOI-CXXVIII Informacja o wykonywaniu transportu drogowego Transport drogowy
BOI-CXXIX Krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą Transport drogowy
BOI-CXXX Wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy Transport drogowy
BOI-CXXXI Egzamin w zakresie wykonywania przewozu osób taksówką Transport drogowy
BOI-CXXXII Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców Ośrodki Szkolenia Kierowców
BOI-CXXXIII Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (niepowodująca rozszerzenia zakresu działalności regulowanej) Ośrodki Szkolenia Kierowców
BOI-CXXXIV Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru ośrodków szkolenia kierowców Ośrodki Szkolenia Kierowców
BOI-CXXXV Wydanie wtórnika legitymacji instruktora Legitymacja instruktora
BOI-CXXXVI Przedłużenie ważności legitymacji instruktora Legitymacja instruktora
BOI-CXXXVII Wymiana legitymacji instruktora i jej przedłużenie (w przypadku zmiany danych zawartych w legitymacji i/lub braku miejsca na przedłużenie jej ważności) Legitymacja instruktora

Wydruk