Gospodarka odpadami

Odpady - nowe deklaracje w 2019 r. Kto powinien złożyć?

Część właścicieli, wyliczających opłatę za śmieci w oparciu o ilość zużytej wody powinna złożyć nową deklarację w sprawie określenia wysokości opłaty za odbiór odpadów w styczniu 2019 r.

Kto powinien złożyć nową deklarację? Ponad 6 tys. właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy swoją opłatę wyliczają w oparciu o ilość zużytej wody. Wszyscy oni winni po upływie 12 miesięcy złożyć nową deklarację i tym samym na nowo wyliczyć wysokość opłaty za odbiór odpadów, która będzie obowiązywać w roku 2019. Obowiązek dotyczy nieruchomości wielorodzinnych (w ich przypadku deklaracje składają zarządy), nieruchomości wielolokalowych bez zarządu oraz nieruchomości jednorodzinnych, w których średniomiesięczne zużycie wody na nieruchomości nie przekracza 4 m3 (dotyczy właścicieli, którzy w 2018 r. składali DOP-2).

Kto nie musi składać deklaracji? Ponad 18 tys. właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, która ma opłatę określoną w postaci ryczałtu miesięcznego. Dla nich wysokość opłaty nie zmienia się i w związku z tym nie muszą składać nowych deklaracji!


W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących wypełnienia DEKLARACJI prosimy o kontakt pod numer:

91 435 12 39, 91 435 12 02, 91 435 12 10, 91 435 12 20, 91 435 11 79, 91 435 12 13 (deklaracja, opłaty) oraz 91 435 11 99 (odbiór odpadów, wyposażenie, harmonogramy) a także kontaktu e-mailowego: gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl

Właściciele nieruchomości, którzy nie złożą deklaracji zostaną wezwani do złożenia wyjaśnień oraz deklaracji. Na właścicieli, którzy bez uzasadnionej przyczyny nie zastosują się do wezwania, zostaną nałożone kary porządkowe a ponadto w stosunku do tych właścicieli zostanie wszczęte postępowanie podatkowe. W ramach postępowania, w drodze decyzji zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadkach, o których mowa w Ordynacji podatkowej, właściciele nieruchomości zostaną obciążeni kosztami postępowania.


* zgodnie z ustawą przez właścicieli nieruchomości - należy także rozumieć współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami. Właściciele nieruchomości lokalowych w zabudowie wielorodzinnej objętej wspólnym zarządem nie składają deklaracji. W ich imieniu uczynią to zarządy lub osoby, którym powierzono zarząd nieruchomością wspólną.

 Link do zewnętrzenego serwisu ecoszczecin.pl - otwiera się w nowym oknie

Wydruk