Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-VIII
Udostępnianie danych jednostkowych (osobowo-adresowych) z rejestru mieszkańców Szczecina

Podstawa prawna: art. 46 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016r. poz. 722 ze zmianami); § 1 pkt 1 i 4, § 2, § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 243 poz. 1450 ze zmianami); § 2 pkt 1 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2015 r. poz. 1388 ze zmianami); art. 1 ust. 1 pkt 2, załącznik cz. IV kol. 3 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zmianami).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL”.
2.Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (np. wezwanie sądu do uzupełnienia braków, wezwanie komornika, wezwanie do zapłaty).
3.Wykazanie interesu faktycznego (udostępnienie danych następuje pod warunkiem uzyskania zgody osoby, o której dane wystąpił wnioskodawca).
4. Dowód dokonania opłaty.
5. Dowód osobisty (do wglądu).
6. Pisemne pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika.

II.OPŁATY:

1. Opłata za udostępnienie danych jednostkowych (dotyczy 1 osoby) - 31 zł.
Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty za udostępnianie danych osobowych w Banku PKO BP S.A: 52 1020 4795 0000 9602 0277 8512.
2. Opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo - 17 zł. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

SWIFT CODE (dla osób wpłacających z zagranicy) – BPKOPLPW.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Udostępnienie danych następuje w terminie do 30 dni. W przypadku kiedy nie zostaną spełnione warunki określone w przepisach następuje odmowa udostępnienia danych w drodze decyzji administracyjnej.
2. Wniosek można złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesantów, przesłać drogą korespondencyjną lub drogą elektroniczną (ePUAP - adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej - /umszczecin/skrytka). Wniosek złożony w postaci dokumentu elektronicznego musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2016/08/30, odpowiedzialny/a: Lidia Matlak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2017/04/14 08:04:38
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 08:04:38  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/08/30 12:04:09  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk