przejdź do treści

Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-I
Zameldowanie na pobyt stały

Podstawa prawna: art. 24 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 30, art. 32 ust. 1, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657 t.j.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1852 t.j.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony formularz "ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO / PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – patrz uwagi pkt 2.
2. Do wglądu:
• dowód osobisty lub paszport,
• tytuł prawny do lokalu – np. umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku – oryginały dokumentów.
W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
• pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
• dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

II. OPŁATY:

Brak.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki. Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

2. Osoba meldująca ma obowiązek uzyskać na formularzu "ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM" potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Osoba dokonująca zameldowania, której przysługuje tytuł prawny do lokalu sama dokonuje potwierdzenia faktu swojego pobytu w danym lokalu. W przypadku braku możliwości uzyskania ww. potwierdzenia, zameldowanie następuje w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego mającego na celu potwierdzenie faktu zamieszkania we wskazanym w formularzu lokalu (patrz procedura VII).

3. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

4. Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

5. Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) gruntu/działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego, bądź zawiadomienie o zakończeniu budowy - wydane przez organ nadzoru budowlanego.


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interestantów, wytworzono: 2015/06/11, odpowiedzialny/a: Lidia Matlak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2017/04/14 12:59:52
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 12:59:52  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 12:35:36  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 12:29:50  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 07:55:58  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/12/07 15:11:04  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/06/17 11:35:06  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/06/17 11:16:41  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/06/17 10:10:13  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/06/17 10:09:12  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/06/11 15:13:01  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/06/11 15:09:05  nowa pozycja 

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk