Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-LII
Kontrola prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

Podstawa prawna: Rozdział 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (j.t. Dz. U. 2018 r., poz. 646 ze zm.), art. 18 ust. 8 i art. 18³ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Aktualne na dzień kontroli dokumenty potwierdzające prawidłowość złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim:
◦ oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
◦ faktury zakupu towarów,
◦ książki przychodów i rozchodów,
◦ ewidencje sprzedaży,
◦ ewidencje zakupu,
◦ deklaracje VAT–7,
◦ spisy z natury,
◦ oświadczenie o stosowanej marży na sprzedaż napojów alkoholowych,
◦ dobowe i okresowe raporty fiskalne.
2. Książka Kontroli przedsiębiorcy.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.
Czas trwania wszystkich kontroli przedsiębiorcy nie może przekroczyć:

• w przypadku mikroprzedsiębiorcy - tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 10 pracowników – do 12 dni,
• w przypadku małego przedsiębiorcy – tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 50 pracowników – do 18 dni,
• w przypadku średniego przedsiębiorcy – tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 250 pracowników – do 24 dni,
• w przypadku pozostałych przedsiębiorców – do 48 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli, bądź przekroczenia limitu określonego w ustawie czasu trwania kontroli, przysługuje przedsiębiorcy prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na podjęcie i wykonywanie czynności kontrolnych z naruszeniem stosownych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do organu kontrolującego. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie 3 dni jest równoznaczne z odstąpieniem od czynności kontrolnych.

VI. UWAGI:

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, opłatę pobiera się w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenie, o którym mowa organ zezwalający cofa w przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu.

Organ przeprowadza kontrole planowane oraz interwencyjne (doraźne). W pierwszej kolejności kontrolowane będą punkty sprzedaży napojów alkoholowych, na które wpływają skargi lub miały w nich miejsce interwencje, w których w poprzednich latach stwierdzono nieprawidłowości, lub które w poprzednim roku nie były kontrolowane.

OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI

udostępnił: Biuro Obsługi Interestantów, wytworzono: 2015/08/28, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/05/20 09:36:39
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2019/05/20 09:36:39  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/03/23 11:25:06  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/01/07 09:49:11  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2018/11/20 12:22:39  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2018/09/18 10:08:32  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2018/03/01 13:52:00  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2018/03/01 13:16:19  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2018/03/01 13:12:19  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 08:44:40  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/01/05 11:59:36  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/05/19 08:43:24  modyfikacja wartości 
Konrad Batogowski  2015/12/29 09:54:30  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/08/28 08:28:48  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk