Biuro Obsługi Interesantów

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Biuro Obsługi Interesantów
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
  boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CII
Zgłoszenie zmian dotyczących uprawnień do wykonywanie transportu drogowego

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE (http://eur-lex.europa.eu). Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 58 j.t. ze zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i GospodarkiMorskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. „Zgłoszenie zmian dotyczących uprawnień do wykonywania transportu drogowego” (BOI-56).
 2. Załączniki:*
 • dokumenty świadczące o posiadaniu sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego (składane każdorazowo, gdy w aktach uprawnienia brak aktualnych dokumentów świadczących o wymaganej zdolności finansowej)
 • „Oświadczenie o niekaralności” (BOI-63) dot.nowych członków zarządu, wspólników spółki jawnej lub komandytowej (dot. uprawnień wydanych w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy)
 • „Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji” (BOI-68) - dot. nowych członków zarządu, wspólników spółki jawnej lub komandytowej i osoby zarządzającej transportem (dot. uprawnień wydanych w zakresie transportu rzeczy pojazdami lub transportu osób autobusami)
 • Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego– dot. nowych członków zarządu, wspólników spółki jawnej lub komandytowej i osoby zarządzającej transportem (dot. uprawnień wydanych w zakresie transportu rzeczy pojazdami lub transportu osób autobusami)
 • kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
 • „Oświadczenie osoby zarządzającej transportem”(BOI-70)
 • „Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej" (BOI-69) (dot. uprawnień wydanych
  w zakresie transportu rzeczy pojazdami lub transportu osób autobusami)
 • „Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców” (BOI-47) (nie dotyczy uprawnień wydanych w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy)

*oryginały składanych kserokopii dokumentów należy okazać do wglądu

II.OPŁATY:

Opłata administracyjna wnoszona przed odbiorem dokumentu:

 • za zmianę treści uprawnienia – w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie uprawnienia,
 • za wydanie wypisu w przypadku zmiany treści uprawnienia – w wysokości 5% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie uprawnienia,
 • za wydanie wypisu za każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie uprawnienia – w wysokości 11% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie uprawnienia,
 • za wydanie wypisu w innym przypadku (np. utrata wypisu) – w wysokości 1% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie uprawnienia.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku zmiany dokonanej w formie decyzji administracyjnej odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. W innych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

VI.UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii.


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/11/03, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/05/07 10:05:15
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2019/05/07 10:05:15  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/03/23 11:29:33  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/01/21 11:52:53  modyfikacja wartości 
Konrad Batogowski  2018/01/18 09:36:51  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2018/01/08 08:33:32  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 09:49:53  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/01/17 14:10:29  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/01/17 14:04:07  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/11/03 11:30:56  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk