Biuro Obsługi Interesantów

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Biuro Obsługi Interesantów
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
  boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-L
Wymiana prawa jazdy z tytułu dokonania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowej

Podstawa prawna: art. 15 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 978 z późn. zm.). Art. 39f, 39j i art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z póżn. zm.), § 10 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Wniosek o wydanie prawa jazdy z własnoręcznym podpisem.

2.Załączniki:

 • kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzająca ukończenie kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej, wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego albo karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim UE*,
 • kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzająca brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy,
 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna**,
 • opłata.

3.Do wglądu:

 • dowód osobisty,
 • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

* Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o wymianę prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskie i połączonym w sposób trwały z kopią przetłumaczonego dokumentu.

II. OPŁATY:

1.Opłata administracyjna:

 • za blankiet prawa jazdy - 100,00 zł.

2.Opłata ewidencyjna - 0,50 zł.

3.Opłata skarbowa:

 • za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu

Opłaty można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem (dowody wpłat/przelewów należy załączyć do wniosku) na rachunki bankowe Urzędu Miasta Szczecin w Banku PKO BP S.A.:

a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470

b) opłata ewidencyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520

c) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1.Przy odbiorze nowego dokumentu należy zwrócić poprzednie prawo jazdy w celu jego unieważnienia.

2.Rejestr lekarzy uprawnionych oraz ewidencję psychologów prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl.

3.Informację o tym, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru, można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.eurzad.szczecin.pl) lub pod numerem telefonu infolinii: 91-4245-000.

** Fotografia powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

- musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry,

- musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji f r o n t a l n e j,

- bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,

- naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interestantów, wytworzono: 2015/06/19, odpowiedzialny/a: Lidia Matlak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2018/01/08 10:55:31
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2018/01/08 10:55:31  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 08:43:14  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/01/17 08:01:18  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/05/20 14:23:23  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/02/26 14:14:51  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/02/26 13:10:00  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/06/19 13:56:00  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/06/19 10:54:53  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk