Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-XCII
Wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Podstawa prawna: art. 184 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych” (BOI-60).
2. Załączniki (oryginały dokumentów do wglądu):
• kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
• kopia spisu z natury posiadanych zapasów napojów alkoholowych - sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26.08.2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

II.OPŁATY:

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy, wynosi:
• 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa;
• 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa);
• 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

1. Odbiór zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych osobiście z dowodem osobistym, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty po uprzednim dokonaniu opłaty za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
3. Zezwolenie na wyprzedaż wydawane jest przedsiębiorcom, których zezwolenie wygasło z przyczyn wymienionych w art. 18 ust 12 w/w ustawy.
4. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
5. Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia.


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/11/03, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/03/23 11:27:22
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2019/03/23 11:27:22  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/01/07 09:50:06  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2018/11/20 12:24:26  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 09:39:45  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/05/19 08:44:56  modyfikacja wartości 
Konrad Batogowski  2015/12/29 10:12:50  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/11/03 10:14:35  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk