przejdź do treści

Biuro Obsługi Interesantów

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Biuro Obsługi Interesantów
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
  boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-XVII
Składanie wniosków o wydanie dowodów osobistych w formie dokumentu elektronicznego

Podstawa prawna: art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz. U. z 2015r. poz. 212).
 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w postaci dokumentu elektronicznego musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP. Wniosek o wydanie dowodu osobistego jest wnoszony do organu dowolnej gminy.

Odbiór dowodu osobistego złożonego w formie elektronicznej może nastąpić jedynie osobiście w organie gminy do którego wniosek złożono (wymagana jest obecność osoby małoletniej, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia).

Formularz można przesłać na:
http://epuap.gov.pl (adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Szczecin: /umszczecin/skrytka) lub boi@um.szczecin.pl

Szczegółowe informacje dot. składania wniosku o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej dostępne są również na stronie internetowej: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.


I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek DO/W/1e (wypełniony wniosek należy wysłać przez Internet),

Załączniki:

 • plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB

* Fotografia powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
- musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość,
- musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji f r o n t a l n e j,
- bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami,
- naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

 • na żądanie organu – odpis skrócony polskiego aktu urodzenia, odpis skrócony polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, poświadczenie obywatelstwa polskiego.
 • Jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo zawierający orzeczenie lub zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni - w szczególnych przypadkach wskazany termin może być dłuższy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

VI. UWAGI:

1. Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego z wyjątkiem:
          a. osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden rodziców lub opiekun prawny,
          b. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,
          c. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
          d. osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.


2. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek, wyjątek stanowią:
          a. małoletni, którzy nie ukończyli 13 roku życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, za które dowód osobisty odbiera rodzic albo opiekun prawny, wymagana jest obecność małoletniego w celu potwierdzenia tożsamości (z obowiązku tego zwolnieni są małoletni poniżej 5 roku życia).
          b. małoletni, którzy ukończyli 13 rok życia oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo -dowód osobisty odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator (wymagana jest obecność osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego w celu potwierdzenia tożsamości).

W przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym (poza zmianą adresu zameldowania) należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę.


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interestantów, wytworzono: 2015/06/17, odpowiedzialny/a: Lidia Matlak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2017/04/14 08:17:19
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 08:17:19  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/06/17 11:31:47  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/06/17 11:28:51  nowa pozycja 

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk