Biuro Obsługi Interesantów

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Biuro Obsługi Interesantów
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
  boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-LXVII
Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję

Podstawa prawna: art. 132 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego"(BOI-35).
 2. Załączniki:
  • zaświadczenie z badania technicznego wykonanego po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego,*
  • oryginały kolejnych dowodów własności (bądź ich kopie - patrz: VI. UWAGI pkt 4) - jeśli dowód rejestracyjny odbiera właściciel nie uwidoczniony w tym dowodzie rejestracyjnym,
  • pokwitowanie policyjne.
 3. Do wglądu:
  • polisa OC (patrz: VI. UWAGI pkt 5),
  • dokument tożsamości właściciela,
  • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

*w zależności od przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu, kartą płatniczą - przy okienku (podczas załatwiania sprawy) lub przelewem (dowody wpłat/przelewów z wpisanym w tytule wpłaty/przelewu rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym należy załączyć do wniosku) na prowadzony w Banku PKO BP S.A. rachunek bankowy Gminy Miasto Szczecin: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. W przypadku skierowania na badania techniczne albo kiedy zatrzymany przez Policję dowód nie wpłynął jeszcze do Urzędu może być zastosowana procedura rejestracji czasowej! (procedura BOI-LVIII).
 2. Wszelkie dokumenty załączane do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, załącza się w ORYGINALE.
 3. Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.
 4. Dla właściciela pojazdu zamieszkałego poza Szczecinem złożenie wniosku oraz wydanie dowodu rejestracyjnego może nastąpić za pośrednictwem poczty. Jeśli wraz z wnioskiem zostaną przysłane oryginały dokumentów wymienionych w pozycji "załączniki", wówczas dowód rejestracyjny wraz z oryginałami kolejnych dowodów własności zostaną odesłane na dowolny wskazany we wniosku adres. W przypadku nadesłania pocztą kolejnych dowodów własności w formie kopii, zatrzymany dowód rejestracyjny zostanie odesłany do wskazanego przez wnioskodawcę właściwego Wydziału Komunikacji. W obu przypadkach wystarczy przesłanie wymaganej do wglądu polisy OC w formie kopii. Za ustalenie tożsamości odbiorcy przesyłki odpowiada poczta.
 5. Nie okazanie polisy OC przy osobistym (lub przez pełnomocnika) odbiorze dowodu rejestracyjnego lub nie przesłanie kopii polisy OC przy załatwianiu sprawy za pośrednictwem poczty nie wstrzyma zwrotu dowodu rejestracyjnego lecz spowoduje powiadomienie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nie okazaniu ważnej polisy OC.

Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/09/17, odpowiedzialny/a: Lidia Matlak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2017/06/28 10:43:09
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2017/06/28 10:43:09  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/05/17 14:57:07  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/05/17 14:52:17  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 09:05:31  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/05/25 08:32:03  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/09/17 08:10:39  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk