Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 363, fax +48 91 42 45 408
    wpiol@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WPiOL-V
Odwołania i zażalenia w trybie postępowania

Podstawa prawna: art. 220, art. 222, art. 223, art. 236, art. 239, art. 139 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Odwołanie od decyzji/zażalenie na postanowienie” (WPiOL-3).
Odwołanie (lub zażalenie) powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji (postanowieniu), określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania (lub zażalenia) oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W przypadku składania odwołania/zażalenia przez pełnomocnika dodatkowo:
• pełnomocnictwo według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2330).
• dowód zapłaty opłaty skarbowej.

II.OPŁATY:

1. Nie pobiera się opłat za złożenie wniosku.
2. Opłata skarbowa:
• za złożenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę której dotyczy.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Organ podatkowy przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Podatków i Opłat i Lokalnych (WPiOL).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk