Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 363, fax +48 91 42 45 408
    wpiol@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WPiOL-I
Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)

Podstawa prawna: art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 617), art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 374), art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.), art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. IŁ-1 "Informacja w sprawie podatku od nieruchomości i rolnego lub leśnego”.

2. Wypełnione odpowiednie załączniki:
• ZN-1/A "Dane o nieruchomościach",
• ZR-1/A "Dane o nieruchomościach rolnych",
• ZL-1/A "Dane o nieruchomościach leśnych".

3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości/obiektu budowlanego – np. akt notarialny, postanowienie sądu, umowa kupna – sprzedaży, umowa dzierżawy (oryginał do wglądu).

4. Dodatkowo w przypadku gdy nieruchomość/obiekt budowlany jest we współwłasności/współposiadaniu powyżej dwóch osób:
ZN-1/C "Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach".

5. Dodatkowo w przypadku gdy spełnione zostały warunki do zastosowania zwolnienia odpowiednio dla każdego podatku:
• ZN-1/B "Dane o zwolnieniach podmiotowych i przedmiotowych w podatku od nieruchomości",
• ZR-1/B "Dane o zwolnieniach podmiotowych i przedmiotowych w podatku rolnym",
• ZL-1/B "Dane o zwolnieniach podmiotowych i przedmiotowych w podatku leśnym".

6. W przypadku podpisana Informacji IŁ-1 przez pełnomocnika dodatkowo:
• pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczony odpis) według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2337),
• dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

II. OPŁATY:

1. Nie pobiera się opłat za złożenie wniosku.
2. Opłata skarbowa:
• za złożenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę której dotyczy.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (WPiOL).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesantów – Kancelaria Główna lub przesyła pocztą) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie od decyzji powinno zawierać:
1) wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego (art. 168 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa),
2) zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

VI. UWAGI:

1. W przypadku współwłasności/współposiadania składane dokumenty (informacja IŁ-1 i załączniki) powinny być podpisane przez wszystkich współwłaścicieli/współposiadaczy lub złożone indywidualnie przez poszczególnych współwłaścicieli/współposiadaczy.
2. Organ podatkowy nie wydaje postanowienia o wszczęciu postępowania w przypadku złożenia informacji przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Za datę wszczęcia postępowania przyjmuje się odpowiednio datę złożenia informacji (art. 165 § 7, 8 ustawy - Ordynacja podatkowa).
3. Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529). W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania. Do zmiany decyzji umarzającej postępowanie przepis art. 254 ustawy Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio (art. 6a pkt 6a ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 pkt 3a ustawy o podatku leśnym, art. 6 pkt 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).
4. W przypadku gdy organ podatkowy nie załatwi sprawy we właściwym terminie, zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).
5. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów strona zostanie wezwana do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Filii Urzędu Miasta Szczecin, bezpośrednio w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych lub przesłania pocztą.


Lista załączników:


Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk