Wydział Spraw Obywatelskich

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXXVII
Profesjonalna rejestracja pojazdów

Podstawa prawna: art. 80s, art. 80t i 80u ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.). §2, §3, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosownych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2019 r. poz. 546).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów" (WSO-43) (wypełnia podmiot uprawniony).
2. Załączniki:

a) oświadczenie, że uprawniony podmiot jest wpisany do CEiDG lub kopia odpisu KR lub oświadczenie o wpisie do KRS lub wydruk (patrz uwaga nr 1)
b) kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia jednostki do przeprowadzania badań pojazdu lub jego części (w przypadku jednostki uprawnionej lub jednostki badawczej producenta),
c) kopia dowodu wpłaty za wydanie decyzji o profesjonalnej o rejestracji pojazdu oraz za wydanie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych,
d) oświadczenie (WSO-44):

• o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu lub wiarygodności dokumentów - składa przedsiębiorca jeśli jest osobą fizyczną lub członkowie władz, gdy posiada osobowość prawną lub jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej (patrz uwaga nr 2)
• że każdy pojazd wykorzystany do jazdy testowej będzie spełniał warunki art. 66 ustawy, a profesjonalny dowód rejestracyjny będzie wykorzystywany do jazdy testowej tylko dla pojazdów wcześniej nie zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą oraz dla których posiada udokumentowane prawo dysponowania nimi a blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych będą wypełniane tylko przez uprawniony podmiot lub osoby zatrudnione przez ten podmiot (patrz uwaga nr 2),

3. Do wglądu:

a) dowód osobisty lub paszport dodatkowo w przypadku cudzoziemca dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium RP oraz w przypadku braku zameldowania w Szczecinie dokument potwierdzający adres zamieszkania w Szczecinie,
b) pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,

II. OPŁATY:

1. Opłata skarbowa:
• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł,

2. Opłata administracyjna:
• tablice rejestracyjne:
- na samochód - 80,00 zł (2 tablice),
- na motocykl - 40,00 zł (1 tablica),
- na motorower - 30,00 zł (1 tablica),
• dowód rejestracyjny – 10,00 zł,
• komplet nalepek legalizacyjnych – 12,50 zł,
• decyzja o rejestracji profesjonalnej - 100,00 zł

3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
• dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł,
• zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych – 0,50 zł,

Opłaty można uiścić w kasie Urzędu, kartą płatniczą - przy okienku (podczas załatwiania sprawy) lub przelewem (dowody wpłat/przelewów z wpisanym w tytule wpłaty/przelewu rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym należy załączyć do wniosku) na prowadzone w Banku PKO BP S.A. rachunki bankowe Gminy Miasto Szczecin:

a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
b) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
c) opłata ewidencyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii na sali 62). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1. Podmiotem uprawnionym jest przedsiębiorca posiadający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę (w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego oddział) zajmujący się produkcją dystrybucją / sprzedażą lub badaniem pojazdów oraz jednostka uprawniona lub jednostka badawcza producenta pojazdu lub jego części, przeprowadzająca badania pojazdu lub jego części.
2. Składający oświadczenie zobowiązany jest w oświadczeniu zawrzeć klauzulę o treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
3. Decyzja o profesjonalnej rejestracji pojazdu wydawana jest na 1 rok licząc od dnia jej wydania i może być ona wydana na jeden lub więcej numerów rejestracyjnych.
4. W przypadku utraty lub zniszczenia blankietów dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych po złożeniu oświadczenia, że doszło do utraty lub zniszczenia ze wskazaniem serii i numerów tablic rejestracyjnych oraz numerów znaków legalizacyjnych, którymi były zalegalizowane tablice, za opłatą i po złożeniu wniosku, wydawane są nowe blankiety dowodów rejestracyjnych i nowe tablice rejestracyjne w liczbie odpowiadającej liczbie blankietów utraconych lub zniszczonych.
5. W czasie ważności decyzji podmiot uprawniony, który wykorzystał dowody rejestracyjne może złożyć wniosek o wydanie dodatkowych dowodów rejestracyjnych (WSO-45) ale nie więcej niż 100 szt. Do wniosku należy dołączyć wykorzystane blankiety dowodów rejestracyjnych.


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk