Wydział Spraw Obywatelskich

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXXII
Zniszczenie/utrata/kradzież tablic rejestracyjnych i zamówienie wtórnika

Podstawa prawna: art. 75 ust. 2 i art. 75b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.). § 15, § 16 ust. 1, § 50 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.). § 4 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 r., poz. 689).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1."Wniosek o wydanie wtórnika" (WSO-31).

2.Załączniki:
◦ zwrot tablicy (tablic) przy składaniu wniosku lub przy odbiorze wtórnika - w przypadku ich zniszczenia, wymiany,
◦ złożenie przez właściciela oświadczenia (w przypadku, gdy utrata nastąpiła na skutek zagubienia),

3.Do wglądu:
◦ polisa OC,
◦ dowód rejestracyjny,
◦ karta pojazdu, jeśli była wydana,
◦ tablica rejestracyjna (przy odbiorze wtórnika jednej tablicy, w celu ponownego zalegalizowania),
◦ dokument tożsamości właściciela,
◦ pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,
◦ jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

II. OPŁATY:

1.Opłata skarbowa:

◦ za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.

2.Opłata administracyjna:

◦ tablice rejestracyjne:
- na samochód - 80,00 zł (2 tablice),
- na przyczepę - 40,00 zł (1 tablica),
- na motocykl - 40,00 zł (1 tablica),
- na motorower - 30,00 zł (1 tablica),
- tablice indywidualne - 40,00 zł (1 tablica),

- tablice zabytkowe:
- samochodowe - 50,00 zł (1 tablica),
- motocyklowe - 50,00 zł (1 tablica),

◦ komplet znaków legalizacyjnych - 12,50 zł.

3.Opłata ewidencyjna:

◦ za zalegalizowane tablice rejestracyjne - 0,50 zł.

Opłaty można uiścić w kasie Urzędu, kartą płatniczą - przy okienku (podczas załatwiania sprawy) lub przelewem (dowody wpłat/przelewów z wpisanym w tytule wpłaty/przelewu rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym należy załączyć do wniosku) na prowadzone w Banku PKO BP S.A. rachunki bankowe Gminy Miasto Szczecin:

a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
b) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
c) opłata ewidencyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki. Czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie wtórnika tablic (tablicy) - do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

VI. UWAGI:

1.Procedura wydania wtórnika dotyczy tylko i wyłącznie tablic nowej generacji - tzw. "białych". Nie przewiduje się wykonania wtórnika tablic "czarnych" - w przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży tablic "czarnych" ma zastosowanie procedura WSO-LXXI - ZNISZCZENIE/ZGUBIENIE/KRADZIEŻ TABLIC REJESTRACYJNYCH I WYMIANA NA TABLICE Z NOWYM NUMEREM REJESTRACYJNYM. Nie można również wykonać wtórnika jednej tablicy białej - z flagą polską. Wówczas wyrabia się dwie tablice ze znakiem Unii Europejskiej (gwiazdki). Nie ma również możliwości wyrobienia wtórnika jednej tablicy z poszerzoną/pogrubioną czcionką, tj. tablicy wydanej przed 30.06.2018 r. Wówczas wyrabia się dwie tablice ze zwężoną czcionką (obowiązujące od 01.07.2018 r.).  Na okres konieczny do wykonania wtórnika tablicy (tablic) na wniosek właściciela można wydać tablice tymczasowe i pozwolenie czasowe.

2.W przypadku wnioskowania o wydanie tablic rejestracyjnych z nowym numerem rejestracyjnym wymagane jest zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic- patrz procedura WSO-LXXI (zniszczenie/ zagubienie/ kradzież tablic rejestracyjnych i wymiana na tablice z nowym numerem rejestracyjnym).

W tym przypadku opłaty administracyjne będą następujące:
◦ za blankiet pozwolenia czasowego - 18,50 zł (na wniosek),
◦ za tablice rejestracyjne tymczasowe:
- na samochód - 30,00 zł (2 tablice),
- na przyczepę - 15,00 zł (1 tablica),
- na motocykl - 12,00 zł (1 tablica),
- na motorower - 12,00 zł (1 tablica),
◦ nalepki na tablice tymczasowe - 12,50 zł.

Opłata ewidencyjna:
◦ za pozwolenie czasowe - 0,50 zł,
◦ za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 0,50 zł.

3.Wszelkie dokumenty załączane do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, załącza się w ORYGINALE.
4.Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk