Wydział Spraw Obywatelskich

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Spraw Obywatelskich
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
  wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXII
Rejestracja pojazdu (nowego i używanego) po zmianie właściciela w kraju

Podstawa prawna: art. 72, 74 ust. 1 i art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.). § 2 ust. 1 i 5, § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016r. poz. 689). §5 ust. 6a zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1088).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu" (WSO-29) (wypełnia właściciel, właściciele).
 2. Załączniki:
  • dowód własności pojazdu,
  • świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (dotyczy pojazdu nowego zakupionego w kraju),
  • dokument potwierdzający zapłatę lub brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy albo oświadczenie wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy (jeśli oświadczenie zawarto w treści faktury to musi być ono podpisane przez osobę upoważnioną do złożenia takiego oświadczenia), dotyczy samochodów osobowych lub pojazdów rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj czterokołowiec (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaju „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), nowych zakupionych w kraju,
  • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy lub w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, adnotację na dowodzie własności pojazdu, określającą datę i numer dokumentu odprawy celnej oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej (dotyczy pojazdu nowego zakupionego w kraju),
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane,
  • dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był rejestrowany w kraju (w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu wymagane jest zaświadczenie wystawione przez organ ostatniej rejestracji), a gdy pojazd jest zarejestrowany w tym samym starostwie/mieście i zalegalizowane („białe”) tablice rejestracyjne nie są zniszczone – mogą pozostać te same tablice lecz należy je przedłożyć w celu wymiany znaków legalizacyjnych,
 3. Do wglądu:

  a) dowód osobisty lub paszport dodatkowo w przypadku cudzoziemca dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium RP oraz w przypadku braku zameldowania w Szczecinie dokument potwierdzający adres zamieszkania
  w Szczecinie,
  b) wypis z rejestru sądowego oraz nr REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną (dopuszczalna kopia),
  c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki wraz z aneksami w przypadku zmian (dopuszczalne kopie) oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt. a) lub b) w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej,
  d) pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.
  e) polisa OC (gdy pojazd posiada już czasową rejestrację w Polsce).

II. OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa:
  • za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.
 2. Opłata administracyjna:
  • tablice rejestracyjne:
   - na samochód - 80,00 zł (2 tablice),
   - na przyczepę - 40,00 zł (1 tablica),
   - na motocykl - 40,00 zł (1 tablica),
   - na motorower - 30,00 zł (1 tablica),
  • tablice indywidualne - 1 000,00 zł,
  • dowód rejestracyjny - 54,00 zł,
  • pozwolenie czasowe - 13,50 zł,
  • komplet znaków legalizacyjnych - 12,50 zł,
  • nalepka kontrolna - 18,50 zł (dla pojazdów samochod. z wyjątkiem motocykli).
 3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
  • dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł,
  • pozwolenia czasowego - 0,50 zł,
  • zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych - 0,50 zł,
  • nalepki kontrolnej - 0,50 zł.

Opłaty można uiścić w kasie Urzędu, kartą płatniczą - przy okienku (podczas załatwiania sprawy) lub przelewem (dowody wpłat/przelewów z wpisanym w tytule wpłaty/przelewu rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym należy załączyć do wniosku) na prowadzone w Banku PKO BP S.A. rachunki bankowe Gminy Miasto Szczecin:

a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
b) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
c) opłata ewidencyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520
 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki, z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy - do 30 dni).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

 1. Dopuszcza się rejestrację pojazdu bez dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu jeżeli pojazd zakupiono po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, natomiast bez dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnychw przypadku zakupu pojazdu od Policji, Agencji bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej lub Sił Zbrojnych RP.
 2. W przypadku, gdy dane zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
 3. W przypadku nabycia zarejestrowanego pojazdu właściciel obowiązany jest zarejestrować go na siebie w terminie nie później niż 30 dni.
 4. Dopuszcza się rejestrację pojazdu bez wymiany dowodu rejestracyjnego i przedłożenia tablic rejestracyjnych w przypadku zawiadomienia o zmianie w zakresie współwłasności pojazdu, jeżeli zmiana ta dotyczy współwłaściciela/współwłasność pojazdu w określonej rubryce ADNOTACJE URZEDOWE. Wówczas organ rejestrujący w rubryce tej zamieszcza nową adnotację o współwłaścicielu/ współwłasności albo skreśla dotychczasową adnotację- dotyczy pojazdów oznaczonych tablicami rejestracyjnymi zgodnymi z aktualnym wzorem tj. „białymi”, ale tylko wówczas gdy zmiana w zakresie współwłasności dokonywana jest w organie, w którym pojazd jest obecnie zarejestrowany. Za wydanie decyzji opłata skarbowa w wysokości 10 zł.
 5. W przypadku zmiany w zakresie współwłasności pojazdu pomiędzy małżonkami dowodem własności jest albo darowizna wyłączająca pojazd z majątku wspólnego skutkująca rejestracją pojazdu na jednego małżonka w miejsce drugiego/obydwu albo oświadczenie o przynależności pojazdu do majątku wspólnego skutkujące rejestracją pojazdu na obu małżonków w miejsce jednego. Wzory obu dokumentów- w załączeniu.
 6. W przypadku darowizny pojazdu należącego do majątku wspólnego darczyńcami muszą być obaj małżonkowie niezależnie od tego czy pojazd został nabyty lub zarejestrowany na jednego z małżonków. Dopuszczalna jest umowa darowizny zawarta przez jednego z małżonków jeśli została potwierdzona przez drugiego małżonka.
 7. Wszelkie dokumenty załączane do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, załącza się w ORYGINALE.
 8. Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.
 9. Pojazd oznacza się tylko jedną nalepką kontrolną, którą właściciel pojazdu umieszcza wewnątrz pojazdu w prawym dolnym rogu przedniej szyby.
 10. W przypadku rejestracji pojazdu nowego sprowadzonego z zagranicy przed dniem 01.01.2016 r. do wniosku o rejestrację należy załączyć dowód wpłaty opłaty recyklingowej w wysokości 500,00 zł. wniesionej przez wprowadzającego pojazd na terytorium RP na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej albo oświadczenie wprowadzającego pojazd wydającego karty pojazdu o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub faktury zawierającej takie oświadczenie jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy. Wpłaty należy dokonać na rachunek NFOŚiGW w BGK III Oddział Warszawa nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014. Dowód wpłaty/przelewu musi zawierać w tytule nazwę wprowadzającego pojazd na teren RP i nr nadwozia. Opłata recyklingowa dotyczy samochodów osobowych, ciężarowych i specjalnych do 3,5 tony i jest stosowana dla pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia po 31 grudnia 2005 r. Obowiązkowi temu nie podlegają pojazdy rejestrowane po raz pierwszy, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 11. Istnieje możliwość wydania tablic rejestracyjnych jednorzędowych zmniejszonych dla pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych wchodzących w skład kolejki turystycznej i pojazdów rodzaju „samochodowy inny”. W tym przypadku właściciel pojazdu składa oświadczenie, że w pojeździe są zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablic rejestracyjnych.

Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk