Wydział Spraw Obywatelskich

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXXXIV
Montaż/demontaż haka oraz wpis taxi, gaz, VAT, PIT i CIT

Podstawa prawna: art. 78 ust. 2 pkt 2, art. 81 ust. 11 pkt 3, 4 i 7 oraz art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.). § 18 ust. 3, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

A. Montażu haka:

1. „Wniosek o wpis nowych danych do dowodu rejestracyjnego*/zgłoszenie zmiany*/wykreślenie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym*” (WSO-67).
2. Załączniki:
• badanie techniczne dodatkowe, dotyczące pojazdu, w którym zamontowano hak holowniczy,
• pisemne pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika.
3. Do wglądu:
• dokument tożsamości właściciela,
• dowód rejestracyjny,
• karta pojazdu, jeżeli była wydana,
• polisa OC,
• odpowiedni dokument pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

B. Zmiany przeznaczenia pojazdu na TAXI:

1. „Wniosek o wpis nowych danych do dowodu rejestracyjnego*/zgłoszenie zmiany*/wykreślenie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym*” (WSO-67).
2. Załączniki:
• badanie techniczne dodatkowe, dotyczące pojazdu, który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa,
• pisemne pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika.
3. Do wglądu:
• dokument tożsamości właściciela,
• dowód rejestracyjny,
• karta pojazdu, jeżeli była wydana,
• polisa OC,
• odpowiedni dokument pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

C. Montażu instalacji gazowej:

1. „Wniosek o wpis nowych danych do dowodu rejestracyjnego*/zgłoszenie zmiany*/wykreślenie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym*” (WSO-67).
2. Załączniki:
• wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
• faktura albo rachunek za montaż instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
• w przypadku pojazdu nowego, fabrycznie wyposażonego w instalację przystosowującą pojazd do zasilania gazem, organ rejestrujący jako potwierdzenia tego wyposażenia uznaje świadectwa zgodności WE albo świadectwo zgodności, w którym producent zamieścił informację o paliwie dla tego zasilania,
• pisemne pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika.
3. Do wglądu:
• dokument tożsamości właściciela,
• dowód rejestracyjny,
• karta pojazdu, jeżeli była wydana,
• polisa OC,
• odpowiedni dokument pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

D. Wpisu adnotacji VAT, CIT, PIT do dowodu rejestracyjnego:

1. "Wniosek o wpis nowych danych do dowodu rejestracyjnego*/zgłoszenie zmiany*/wykreślenie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym*" (WSO-67).
2. Załączniki:
• badanie techniczne dodatkowe (badanie wykonuje okręgowa stacja kontroli pojazdów),
• pisemne pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika.
3. Do wglądu:
• dokument tożsamości właściciela,
• dowód rejestracyjny,
• karta pojazdu, jeżeli była wydana,
• polisa OC,
• odpowiedni dokument pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

E. Demontażu haka, TAXI oraz instalacji gazowej:

1. „Wniosek o wpis nowych danych do dowodu rejestracyjnego*/zgłoszenie zmiany*/wykreślenie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym*” (WSO-67).
2. Załączniki:
• badanie techniczne dodatkowe.
3. Do wglądu:
• dokument tożsamości właściciela,
• dowód rejestracyjny,
• karta pojazdu, jeżeli była wydana,
• polisa OC.

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu, kartą płatniczą - przy okienku (podczas załatwiania sprawy) lub przelewem (dowody wpłat/przelewów z wpisanym w tytule wpłaty/przelewu rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym należy załączyć do wniosku) na prowadzony w Banku PKO BP S.A. rachunek bankowy Gminy Miasto Szczecin: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Wszelkie dokumenty załączane do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, załącza się w ORYGINALE.
2. Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk