Wydział Spraw Obywatelskich

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXXXVI
Czasowe wycofanie i przywrócenie pojazdu do ruchu

Podstawa prawna: art. 78a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. z 2004 r. Nr 285, poz. 2856 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu” (WSO-37) (wypełnia właściciel, właściciele).

2. Załączniki:
• dowód rejestracyjny pojazdu,
• karta pojazdu, jeśli była wydana,
• tablice rejestracyjne.

3. Do wglądu:
a) dokument tożsamości właściciela,
b) dokument własności pojazdu, jeśli pojazd nie jest zarejestrowany na osobę/podmiot wnioskujący o wycofanie czasowe,
c) wypis z rejestru sądowego oraz nr REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną (dopuszczalna kopia),
d) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki (dopuszczalne kopie),
e) pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,
f)  polisa OC.

II.OPŁATY:

1. Opłata skarbowa:
• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.

2. Opłata administracyjna za wycofanie pojazdu z ruchu:
• na okres 2 miesięcy – 80,00 zł,
dodatkowe opłaty w przypadku wycofania pojazdu na okres dłuższy niż 2 miesiące:
• od 3 do 12 miesiąca – 4,00 zł (za każdy miesiąc),
• od 13 do 24 miesiąca – 2,00 zł (za każdy miesiąc),
• od 25 do 48 miesiąca – 0,25 zł (za każdy miesiąc).

Opłaty można uiścić w kasie Urzędu, kartą płatniczą - przy okienku (podczas załatwiania sprawy) lub przelewem (dowody wpłat/przelewów z wpisanym w tytule wpłaty/przelewu rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym należy załączyć do wniosku) na prowadzone w Banku PKO BP S.A. rachunki bankowe Gminy Miasto Szczecin:

a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
b) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

1. Biuro Obsługi Interesantów czasowo wycofa pojazd z ruchu, pod warunkiem, że pojazd ten jest zarejestrowany w ewidencji Referatu Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Szczecin.
2. Na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu tablice i dowód rejestracyjny przechowywane są w depozycie.
3. Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
- samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
- ciągniki samochodowe,
- pojazdy specjalne,
- autobusy.
4. Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
5. W celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu właściciel pojazdu składa wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (WSO-37), do którego dołącza:
- kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
- decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
6. Właściciel pojazdu jest obowiązany zapewnić wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną i strefą zamieszkania.
7. Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne pojazdu zwracane są właścicielowi pojazdu. W przypadku gdy w okresie czasowego wycofania pojazdu z ruchu upłynął termin następnego badania technicznego pojazdu wyznaczony w dowodzie rejestracyjnym, to organ rejestrujący przed ponownym dopuszczeniem pojazdu do ruchu zamieszcza w dowodzie rejestracyjnym termin następnego badania technicznego na podstawie zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.
8. Wszelkie dokumenty załączane do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, załącza się w ORYGINALE.
9. Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk