Wydział Spraw Obywatelskich

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXXIV
Rejestracja pojazdu marki "SAM" tj. konstrukcji własnej

Podstawa prawna: art. 72 ust. 1 pkt 3 oraz art. 73 ust. 1 w związku z art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.). § 2 ust. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r. poz. 2355 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 r., poz. 689).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1."Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu" (WSO-29) (wypełnia właściciel).
2.Załączniki:
◦ oświadczenie, że wnioskodawca jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu,
◦ dopuszczenie jednostkowe pojazdu.
3.Do wglądu:
a) dowód osobisty lub paszport dodatkowo w przypadku cudzoziemca dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium RP oraz w przypadku braku zameldowania w Szczecinie dokument potwierdzający adres zamieszkania w Szczecinie,
b) wypis z rejestru sądowego oraz nr REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną (dopuszczalna kopia),
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dopuszczalna kopia), umowa spółki oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt. a) lub b) w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej,
d) pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,
e) polisa OC.

II. OPŁATY:

1.Opłata skarbowa:
◦ za wydanie decyzji - zezwolenia na nabicie cech identyfikacyjnych nadwozia - 10,00 zł,
◦ za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.

2.Opłata administracyjna:
◦ za tablice:
- na samochód - 80,00 zł (2 tablice),
- na przyczepę - 40,00 zł (1 tablica),
- na motocykl - 40,00 zł (1 tablica),
- na motorower - 30,00 zł (1 tablica),
- tablice indywidualne - 1 000,00 zł,

◦ pozwolenie czasowe - 13,50 zł,
◦ dowód rejestracyjny - 54,00 zł,
◦ komplet nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł,
◦ nalepka kontrolna - 18,50 zł (dla pojazdów samochodowych z wyjątkiem motocykli),
◦ dla pojazdu samochodowego karta pojazdu - 75,00 zł.

3.Opłata ewidencyjna za wydanie:
◦dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł.
◦pozwolenia czasowego - 0,50 zł.
◦zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych - 0,50 zł.
◦nalepki kontrolnej - 0,50 zł.
◦karty pojazdu - 0,50 zł.

Opłaty można uiścić w kasie Urzędu, kartą płatniczą - przy okienku (podczas załatwiania sprawy) lub przelewem (dowody wpłat/przelewów z wpisanym w tytule wpłaty/przelewu rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym należy załączyć do wniosku) na prowadzone w Banku PKO BP S.A. rachunki bankowe Gminy Miasto Szczecin:

a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
b) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
c) opłata ewidencyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki, z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy - do 30 dni).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1."SAM" - TO POJAZD ZBUDOWANY WE WŁASNYM ZAKRESIE PRZY WYKORZYSTANIU NADWOZIA, PODWOZIA LUB RAMY KONSTRUKCJI WŁASNEJ, KTÓREJ MARKĘ OKREŚLA SIĘ JAKO "SAM" BEZ OKREŚLENIA TYPU MODELU.
2.Wszelkie dokumenty załączane do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, załącza się w ORYGINALE.
3.Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.
4.Pojazd oznacza się tylko jedną nalepką kontrolną, którą właściciel pojazdu umieszcza wewnątrz pojazdu w prawym dolnym rogu przedniej szyby.
5.Istnieje możliwość wydania tablic rejestracyjnych jednorzędowych zmniejszonych dla pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych wchodzących w skład kolejki turystycznej i pojazdów rodzaju „samochodowy inny”. W tym przypadku właściciel pojazdu składa oświadczenie, że w pojeździe są zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablic rejestracyjnych.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk