Wydział Spraw Obywatelskich

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXXXII
Wydawanie nalepki określającej rodzaj paliwa służącego do napędu pojazdu

Podstawa prawna: § 39 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018r. poz. 317), art. 148b ust. 1 pkt 1 lit. a, ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1990 z późn. zm.), pkt 11 załącznika nr 15 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sparwie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r. poz. 2355 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa” (WSO-57).
2. Załączniki:
• pełnomocnictwo i dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej – w przypadku działania przez pełnomocnika,
• dowód osobisty do wglądu.

II.OPŁATY:

Nalepka wydawana jest bezpłatnie.
Opłata skarbowa:
• za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewu należy załączyć do wniosku) na prowadzony w Banku PKO BP S.A. rachunek bankowy Gminy Miasto Szczecin: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Wniosek o wydanie nalepki wskazującej na zasilanie pojazdu wodorem (H) lub energią elektryczną (EE) - składa WŁAŚCICIEL pojazdu.
2. Wniosek o wydanie nalepki wskazującej na zasilanie pojazdu gazem ziemnym (LNG, CNG) - składa POSIADACZ pojazdu.


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk