Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 528, fax +48 91 42 45 548
    wmir@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WMiRSPN-XII
Odszkodowanie za działki gruntu wydzielone pod gminne i powiatowe drogi publiczne, które przeszły na własność Miasta Szczecina na podstawie art. 98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Podstawa prawna: art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o odszkodowanie za działki gruntu wydzielone pod gminne i powiatowe drogi publiczne, które przeszły na własność Miasta Szczecina na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami” (WMiRSPN-7).

2. Załączniki:
a) kserokopia decyzji zatwierdzającej projekt podziału, w wyniku którego wydzielono przejęte przez Miasto Szczecin na podstawie art. 98 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami działki gruntu,
b) zgoda wierzyciela na zwolnienie części nieruchomości spod obciążenia hipotecznego (dot. nowoutworzonej nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną), która zostanie dołączona do wniosku o założenie dla niej nowej księgi wieczystej bez obciążenia jej hipoteką, lub innym obciążeniem - w przypadku obciążenia dzielonej nieruchomości hipoteką, lub innym obciążeniem,
c) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku osoby prawnej.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 364 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości (WMiRSPN).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

Jeżeli nie dojdzie do uzgodnienia wysokości odszkodowania, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości, tj. zgodnie z art. 131 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W przypadku obciążenia dzielonej nieruchomości hipoteką, lub innym obciążeniem, przed wystąpieniem o odszkodowanie konieczne jest uzyskanie zgody wierzyciela na zwolnienie części nieruchomości spod obciążenia hipotecznego (dot. nowoutworzonej nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną), która zostanie dołączona do wniosku o założenie dla niej nowej księgi wieczystej bez obciążenia jej hipoteką, lub innym obciążeniem.


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk