Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 528, fax +48 91 42 45 548
    wmir@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WMiRSPN-XIX
Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz jego dotychczasowego najemcy

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 716). Rozdział III Działu II ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121, poz. 50, poz. 650). Uchwała Nr XVIIII/508/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1312, z 2013 r. poz. 4458, z 2017 r. poz. 1307).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego” (Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 70/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2014 r.) (WMiRSPN-14).
2. Załączniki:
• tytuł prawny do lokalu.

II.OPŁATY:

Procedura sprzedaży wykonywana jest bezpłatnie.
Wnioskodawca uiszcza zryczałtowane koszty w kwocie 310 zł brutto (wysokość kwoty ustalona na 2018 r.) związane z wyceną lokalu mieszkalnego oraz dokumentacją z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Kwota ta ustalana jest corocznie w oparciu o koszt sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego w roku poprzedzającym rok, w którym dochodzi do zbycia lokalu i podlegają one zwrotowi w przypadku, gdy umowa nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących po stronie Gminy Miasto Szczecin. Ponadto po stronie nabywającego leży obowiązek pokrycia całkowitych opłat notarialnych i sądowych związanych z przeniesieniem własności wykupowanego lokalu.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 1 roku (okres ten liczy się od daty wpływu wniosku do Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości tut. Urzędu i dotyczy wszczęcia procedury).
Wnioski są załatwiane wg kolejności złożenia, z zastrzeżeniem, iż:
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów prawnych Nieruchomościami w pierwszej kolejności realizuje wnioski dotyczące sprzedaży lokali w budynkach wskazanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, w których sprzedaż lokali zminimalizuje koszty utrzymania i zarządzania lokalami oraz wnioski, których priorytetowe załatwienie uzasadnione jest szczególnymi względami społecznymi i okolicznościami związanymi ze sprawą sprzedaży.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości (WMiRSPN).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Wniosek składa się za pośrednictwem właściwego zarządcy (Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, TBS Prawobrzeże sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, STBS sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie).
2. W wypadku, gdy dla nieruchomości brak jest założonej księgi wieczystej, bądź trwa regulacja stanu prawnego nieruchomości, w której położony jest dany lokal, sprawa sprzedaży lokalu będzie załatwiona w późniejszym terminie niż ten wskazany w punkcie III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY, który jest terminem uśrednionym w oparciu o termin realizacji wszystkie wnioski złożone do Urzędu Miasta.


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk