Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-XLIII
Sprzedaż nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu - wspólnocie mieszkaniowej – w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Podstawa prawna: art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz art. 2 ust. 6 Załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Nr XLI/521/97 z późniejszymi zmianami).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wspólnotom mieszkaniowym” (WZiON-38).
2. Załączniki:
• odpis z księgi wieczystej głównej, stwierdzający aktualny stan,
• dokument potwierdzający prawo własności do lokalu,
• uchwała wspólnoty mieszkaniowej o nabyciu nieruchomości gruntowej,
• odpis z KRS, gdy współużytkownikiem wieczystym jest osoba prawna,
• mapa w skali 1:500 w 2 egz. dla wszystkich członków wspólnoty (do nabycia w MODGiK ul. Odrowąża 1 w Szczecinie).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 252 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. O sprzedaż nieruchomości powinni ubiegać się wszyscy użytkownicy wieczyści ujawnieni w księdze wieczystej danej nieruchomości.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk