Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-XVII
Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Podstawa prawna: art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.). Art. 2 ust. 6 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (z późn. zmianami).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami (z wyłączeniem współużytkowników wieczystych tworzących wspólnotę mieszkaniową) wykorzystywanej na cele mieszkaniowe/komercyjne” (WZiON–16).

2. Załączniki:
a) odpis z księgi wieczystej stwierdzający aktualny stan faktyczny oraz potwierdzający zakończenie procesu inwestycyjnego poprzez ujawnienie zabudowy w księdze wieczystej (wymogu ujawnienia zabudowy nie stosuje się, gdy przedmiotem zbycia jest niezabudowana nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej),
b) odpis z księgi wieczystej lokalowej, stwierdzający stan prawny lokalu,
c) kserokopia aktu notarialnego lub decyzji oddającej nieruchomość w użytkowanie wieczyste,
d) opinia wraz z załącznikiem mapowym o zgodności zainwestowania z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na dzień złożenia wniosku o nabycie prawa własności, a w przypadku braku planu miejscowego – zgodności zainwestowania z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym w dniu 31 grudnia 2003 r. - wydaną przez Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej UM Szczecin,
e) wypis z rejestru gruntów z wyciągiem z kartoteki budynków – wydany przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie,
f) uchwała właściwego organu spółdzielni mieszkaniowej o nabyciu nieruchomości gruntowej.
g) aktualny odpis z KRS (gdy wnioskodawcą jest osoba prawna),
h) oświadczenie, czy nieruchomość jest wykorzystywana na własne cele mieszkaniowe i czy użytkownik wieczysty korzystał z bonifikaty od ceny przy nabywaniu innych nieruchomości od Gminy lub Skarbu Państwa (dotyczy osób fizycznych składających wniosek o sprzedaż nieruchomości na cele mieszkaniowe),
i) wniosek o udzielenie pomocy publicznej wraz z załącznikami (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu prawa unijnego i chcących skorzystać z pomocy publicznej).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 364 dni.

Termin załatwienia sprawy może ulec przedłużeniu z uwagi na zlecanie wycen nieruchomości rzeczoznawcy majątkowemu wyłanianemu w przetargu w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. O sprzedaż nieruchomości muszą ubiegać się wszyscy użytkownicy wieczyści ujawnieni w księdze wieczystej danej nieruchomości.
2. Przedmiotem sprzedaży mogą być nieruchomości gruntowe, na których zakończony został proces inwestycyjny (zabudowa ujawniona w księdze wieczystej), w sposób zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego.
3. Bonifikata od ceny sprzedaży udzielana jest po akceptacji Rady Miasta, dla nieruchomości gruntowych wykorzystywanych na cele własne mieszkaniowe i użytkownik wieczysty wcześniej nie korzystał z bonifikaty, przy nabywaniu innej nieruchomości od Gminy lub Skarbu Państwa (dot. osób fizycznych).
4. Do ustalania ceny za nabycie prawa własności nieruchomości (art. 69 uogn), jak również do udzielenia bonifikat i rozkładania na raty ceny sprzedaży, stosowane są przepisy o pomocy publicznej.
5. Sprzedaż gruntu będącego własnością Skarbu Państwa wymaga uzyskania (przez WZiON) zgody Wojewody Zachodniopomorskiego.
6. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk