Szczecińska Karta Rodzinna

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXIII
Szczecińska Karta Rodzinna

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXI/588/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu Szczecin Przyjazny Rodzinie oraz zmianie innych uchwał (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 r. poz. 1852, z 2012 r. poz. 1852, z 2013 r. poz. 179, z 2013 r. poz. 2860, z 2014 r. poz. 391, z 2015 r. poz. 3145), Zarządzenie Nr 332/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania i korzystania oraz określenia wzoru SZCZECIŃSKIEJ KARTY RODZINNEJ

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej (SKR)" (BOI-72).

2. Aktualne zdjęcia legitymacyjne (3,5 x 4,5) osób ubiegających się o kartę – przy odbiorze karty zdjęcia zostaną zwrócone.
Nie dotyczy wniosków o wydanie wtórnika.

3. W przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka, które ma ukończone 18 lat aktualna legitymacja szkolna lub studencka lub aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki ze szkoły lub uczelni.

4. W przypadku osób zamieszkałych w Szczecinie nieposiadających aktualnego zameldowania – dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Miasta Szczecin.

5. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – dokument potwierdzający orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

6. W przypadku dzieci/osób przebywających w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – postanowienie o umieszczeniu w pieczy zastępczej.

7. W przypadku osób pełnoletnich, przebywających w dotychczasowej rodzinnej formie pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, o których mowa w art. 37 ustęp 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – oświadczenie potwierdzające ten fakt.

II. OPŁATY:

Za wyrobienie karty opłaty nie pobiera się. W przypadku utraty lub zniszczenia karty, za wtórnik pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 10 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI) - przyjmowanie wniosków.
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM) - produkcja i wydawanie kart.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Prawo do posiadania SKR przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, zamieszkującej na terenie Gminy Miasto Szczecin, jak również funkcjonującej na terenie innego powiatu w rodzinnej formie pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego zorganizowanej na potrzeby Gminy Miasto Szczecin, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na swoim utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;
2) w wieku do ukończenia 24 roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole gimnazjalnej, ponad-gimnazjalnej lub w szkole wyższej w trybie stacjonarnym;
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Członkami rodziny wielodzietnej są:
1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się również osoby sprawujące rodzinną formę pieczy zastępczej lub prowadzące placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, w tym na zlecenie Gminy Miasto Szczecin oraz opiekun prawny dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko - również dziecko, nad którym rodzic (rodzice) sprawuje pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinnej formie pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, o której mowa w art. 37 ustęp 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2015 r. poz. 332, z późn. zm.).

3. Okres ważności karty określony jest w następujący sposób:
1) do dnia ukończenia 18 roku życia przez najstarsze dziecko będące członkiem rodziny wielodzietnej, które jest uprawnione do uzyskania SKR lub
2) nie dłużej niż 12 miesięcy od daty złożenia wniosku o wydanie SKR - w przypadkach rodzin wielodzietnych, w których przynajmniej jedno dziecko ukończyło 18 rok życia, z wyjątkiem dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności lub
3) do dnia ważności orzeczenia w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności lub
4) do dnia umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.

UWAGA: Ważność SKR wygasa w dniu utraty prawa do jej posiadania.

4. Wniosek o wydanie karty może złożyć rodzic, opiekun prawny lub inny członek rodziny posiadający zdolność do czynności prawnych.

5. Posiadacz karty uprawniony jest do korzystania z systemu ulg, zniżek wymienionych na stronie www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl.

6. Szczecińska Karta Rodzinna może pełnić funkcję biletu okresowego komunikacji miejskiej.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk