przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury dla osób z wadą słuchu

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

1. wniosek o zmianę imienia i/albo nazwiska,
2. oświadczenie drugiego rodzica (opiekuna prawnego) o zgodzie na zmianę imienia i/albo nazwiska dziecka - jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na małoletnie dziecko (chyba, że jest on pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie żyje albo rodzic wnioskujący uzyska zgodę sądu opiekuńczego na zmianę nazwiska dziecka),
3. oświadczenie dziecka powyżej 13 lat o zgodzie na zmianę jego imienia i/albo nazwiska (jeżeli jest objęte wnioskiem) - złożone w obecności urzędnika stanu cywilnego.

Gdzie załatwisz sprawę?

Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 (prawe skrzydło Urzędu Miasta Szczecin) w Urzędzie Stanu Cywilnego, II piętro, w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz Filia Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Jakie druki musisz wypełnić i gdzie je znajdziesz?

1. wniosek o zmianę imienia i/albo nazwiska - otrzymasz w USC lub możesz pobrać przez internet: eurzad.szczecin.pl
2. oświadczenia otrzymasz w USC lub weź z internetu: eurzad.szczecin.pl

Kto może udzielić pomocy?

W Urzędzie Stanu Cywilnego urzędnik zna język migowy.

Kolejne kroki w Urzędzie:

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska powinien zawierać:
1. dane osoby, której zmiana dotyczy:

a) imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe,
b) wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,
c) numer PESEL, jeżeli został nadany,

2. imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;
3. wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów;
4. adres do korespondencji wnioskodawcy;
5. uzasadnienie;
6. oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

Zmiany imienia i nazwiska można dokonać z ważnych powodów w szczególności:

1. imienia i nazwiska ośmieszającego albo krzywdzącego godność człowieka
2. na imię albo nazwisko używane
3. na imię i nazwisko bezprawnie zmienione
4. na imię i nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Na załatwienie sprawy trzeba czekać do 30 dni.

Jaki dokument otrzymasz?

Decyzję o zmianie imienia i/albo nazwiska, bądź decyzję o odmowie zmiany imienia lub nazwiska

Czy można się odwołać?

Odwołanie możesz złożyć do 14 dni od dnia, w którym odebrałeś decyzję. Odwołanie złóż w Urzędzie Miasta Szczecin, my przekażemy do Zachodniopomorskie Urzędu Wojewódzkiego.

Czy musisz płacić za zmianę imienia i nazwiska?

Za decyzję w sprawie zmiany imienia albo nazwiska zapłacisz 37,00 zł.