Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Wydział Spraw Obywatelskich

Numer Tytuł procedury
WSO-I Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt stały
WSO-II Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy
WSO-IV Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego
WSO-V Nadanie numeru PESEL na wniosek
WSO-V Надання номера PESEL за запитом
WSO-VI Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
WSO-VI Реєстрація іноземця на тимчасове перебування
WSO-VII Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania
WSO-VIII Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców Szczecina lub rejestru PESEL
WSO-X Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
WSO-X Реєстрація іноземця на постійне проживання
WSO-XII Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego
WSO-XIII Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
WSO-XIV Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności
WSO-XVI Wydawanie dowodów osobistych
WSO-XVII Składanie wniosku w formie elektronicznej o wydanie dowodu osobistego
WSO-XVIII Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
WSO-XIX Zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
WSO-XX Postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy
WSO-XXI Postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego
WSO-XXII Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
WSO-XXIII Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
WSO-XXIV Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
WSO-XXV Wgląd w akta
WSO-XXVI Wydanie Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ)
WSO-XXVIII Wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy (KKK)
WSO-XXXI Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
WSO-XXXIII Zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne
WSO-XXXIV Wydawanie Profilu Kandydata na Kierowcę
WSO-XXXV Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kat. AM
WSO-XXXVII Wydanie wtórnika prawa jazdy
WSO-XXXIX Wymiana prawa jazdy z tytułu zmiany nazwiska
WSO-XL Wymiana prawa jazdy wydanego do dnia 18 stycznia 2013 r. (np. książeczkowe)
WSO-XLII Dodatkowa (trzecia) tablica rejestracyjna oraz jej wtórnik
WSO-XLIII Wymiana prawa jazdy z powodu upływu terminu jego ważności
WSO-XLIV Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie
WSO-XLV Międzynarodowe prawo jazdy
WSO-XLVII Wydanie pozwolenia tramwajowego
WSO-XLVIII Zwrot zatrzymanego prawa jazdy
WSO-XLIX Ponowne uzyskanie utraconych uprawnień
WSO-L Wymiana prawa jazdy z tytułu dokonania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowej
WSO-LIV Wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami
WSO-LVI Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu
WSO-LVII Wydanie decyzji na wyrobienie zastępczej tabliczki znamionowej
WSO-LVIII Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek
WSO-LIX Przedłużenie pozwolenia czasowego
WSO-LX Wtórnik pozwolenia czasowego
WSO-LXI Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
WSO-LXII Rejestracja pojazdu nowego i używanego po zmianie właściciela w kraju
WSO-LXIII Wyrejestrowanie pojazdu
WSO-LXIV Wymiana dowodu rejestracyjnego (zapisanego)
WSO-LXV Wymiana dowodu rejestracyjnego (zniszczonego)
WSO-LXVI Wymiana dowodu rejestracyjnego z tytułu zmiany nazwiska/nazwy lub adresu w obrębie Gminy Miasto Szczecin
WSO-LXVII Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję albo Straż Graniczną
WSO-LXVIII Zmiany w dowodzie rejestracyjnym (dane techniczne) bez zmiany rodzaju pojazdu
WSO-LXIX Rejestracja pojazdu po zmianie adresu miejsca zamieszkania na teren innego starostwa
WSO-LXX Wydanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych (numerów nadwozia)
WSO-LXXI Zniszczenie/zgubienie/kradzież tablic rejestracyjnych i wymiana na tablice z nowym numerem rejestracyjnym
WSO-LXXII Zniszczenie/utrata/kradzież tablic rejestracyjnych i zamówienie wtórnika
WSO-LXXIII Wtórnik dowodu rejestracyjnego
WSO-LXXIV Rejestracja pojazdu marki "SAM" tj. konstrukcji własnej
WSO-LXXV Rejestracja lub zmiana pojazdu na zabytkowy
WSO-LXXVI Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencyjnych pojazdów
WSO-LXXVII Profesjonalna rejestracja pojazdów
WSO-LXXIX Wtórnik nalepki legalizacyjnej i nalepki na tablice tymczasowe
WSO-LXXXI Zmiana rodzaju pojazdu
WSO-LXXXIII Zastaw rejestrowy
WSO-LXXXIV Montaż/demontaż haka oraz wpis taxi, gaz, VAT, PIT i CIT
WSO-LXXXVI Czasowe wycofanie i przywrócenie pojazdu do ruchu
WSO-CIII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WSO-CIV Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Spraw Obywatelskich
WSO-CIX Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
WSO-CXIV Dopisanie do spisu wyborców (zmiana miejsca głosowania)
WSO-CXX Wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę z dokumentów po niezdanym egzaminie na prawo jazdy
WSO-CXXI Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy
WSO-CXXII Zgłoszenie zagubienia rzeczy