przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WK-V
Nadanie tytułu Mecenasa Kultury Szczecina

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXV/612/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 344), Uchwała Nr XXVII/795/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r., poz. 1932), Zarządzenie Nr 77/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszeniowego do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Zgłoszenie do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina" (WK-5),
2. Załącznik obowiązkowy:
- Oświadczenie kandydata do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina o wysokości wkładu finansowego poniesionego na wsparcie szczecińskiej kultury w roku poprzedzającym przyznanie tytułu.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin wpływu zgłoszeń do Urzędu Miasta Szczecin upływa 28 lutego danego roku.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do dnia 30 sierpnia danego roku.

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kultury (WK).

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje. Wybór jest ostateczny.

VII. UWAGI:

1. Tytuł Mecenasa Kultury Szczecina ustanowiony został w celu uhonorowania przedstawicieli środowisk gospodarczych i biznesowych, którzy w roku poprzedzającym przyznanie tytułu wspierali szczecińską kulturę: twórców, artystów, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.
2. Tytuł może być przyznany osobie fizycznej lub osobie prawnej bądź jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zarówno polskiej, jak i zagranicznej, która w roku poprzedzającym przyznanie tytułu przeznaczyła na wsparcie szczecińskiej kultury nie mniej niż 10 000 zł.
3. Wyłączone z prawa kandydowania do tytułu są podmioty, które mają prawny obowiązek realizowania zadań z zakresu działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego.
4. Każdego roku można przyznać nie więcej niż jeden tytuł a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przewiduje się możliwość niewyłonienia laureata tytułu.
5. Tytuł Mecenasa Kultury Szczecina ma charakter honorowy a laureat otrzymuje okolicznościową statuetkę.
6. Prawo zgłaszania kandydatów do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina przysługuje: osobom fizycznym, osobom prawnym bądź jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.
7. Zgłoszenia adresowane do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin należy składać w kancelarii Biura Obsługi Interesantów sala 62, poprzez platformę e-PUAP lub przesyłać za pośrednictwem poczty na adres pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.
8. Zgłoszenia niepodpisane, niekompletne lub nieczytelnie wypełnione winny być uzupełnione w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do ich poprawienia. Zgłoszenia złożone po terminie oraz nieuzupełnione pomimo wezwania pozostawia się bez rozpatrzenia.
9. Ostatecznego wyboru laureata tytułu Mecenasa Kultury Szczecina dokonuje Prezydent Miasta Szczecin spośród rekomendacji otrzymanych od Komisji Rady Miasta Szczecin właściwej do spraw kultury i Prezydenckiej Rady Kultury.
10. Ogłoszenie laureata tytułu Mecenasa Kultury Szczecina odbywa się wraz z wręczeniem Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin.
11. Kandydaci i rekomendowani do tytułu oraz informacja nt. udzielonego wsparcia podawane są do publicznej wiadomości. W przypadku rekomendowanych upublicznieniu podlega również ich wizerunek.
12. Zgodnie z przepisami RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE) zgłaszający ma obowiązek uzyskać zgodę kandydata do tytułu na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z przyznaniem tytułu. Brak oświadczenia zgłaszającego o uzyskaniu takiej zgody skutkować będzie nierozpatrzeniem zgłoszenia.
13. W przypadku nieprzyznania rekomendacji do tytułu, dokumentacja będzie zwracana do zgłaszającego.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Kultury
wytworzono:
2016/04/05
odpowiedzialny/a:
Dorota Serwa
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/02/16 09:50:11
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/02/16 09:50:11 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2024/02/01 08:36:40 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/02/01 07:45:57 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/02/01 07:38:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/30 11:59:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/05/20 13:55:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/05/19 15:14:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/05/14 11:45:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/05/14 11:43:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/03/02 09:48:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/22 14:04:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/02/01 12:22:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/24 13:43:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/05 10:06:05 nowa pozycja