przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-LXXVII
Wpis lub rozszerzenie zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Podstawa prawna: art. 28 ust. 1, ust. 4, ust. 5, ust. 8, ust. 9, art. 28b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 622 z późn. zm.). Art. 43 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.). Art. 5 i art. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz. U. z 2019 r. poz. 596). Art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.). Część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców" .
2. Załączniki:
◦ pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika,
◦ dotychczasowe zaświadczenie o dokonaniu wpisu - w przypadku dokonania zmiany zakresu wpisu,
◦ dowód wniesienia należnej opłaty.

II. OPŁATY:

1. Opłata administracyjna:
◦ za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej - 500,00 zł,
◦ za zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej - 500,00 zł.
2. Opłata skarbowa:
◦ za udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł.

Opłaty można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem (dowody wpłat/przelewów należy załączyć do wniosku) na rachunki bankowe Urzędu Miasta Szczecin w Banku PKO BP S.A. za pośrednictwem Banków bądź Poczty:
a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
b) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii na sali 62). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1. Przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru jest wydawane jest zaświadczenie o wpisie/zmianie zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
2. Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.
3. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Obsługi Interestantów
wytworzono:
2015/10/08
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Krzysztof Klusek
dnia:
2024/02/12 14:11:32
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Klusek 2024/02/12 14:11:32 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2024/02/12 14:02:28 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/10/25 09:57:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 09:42:14 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/05/07 10:04:24 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/10 10:17:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:25:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 09:25:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/09/22 12:19:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/12 10:27:14 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/03/23 13:57:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/10/08 09:46:06 nowa pozycja