przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BDO-XXX
Wpis zmian w ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.), Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1449), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wpis zmian w ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej” (BDO-25).
2. Załączniki do wniosku (oryginały dokumentów):
• protokół zebrania członków uprawnionego organu (zebrania członków/członków zarządu/członków organu kontroli wewnętrznej) zawierający:

• porządek zebrania,
• potwierdzenie zdolności uprawnionego organu do podejmowania uchwał,
• podjęte uchwały dotyczące przyjętych zmian,

• listę obecności na zebraniu członków uprawnionego organu z własnoręcznymi podpisami,

• 2 egzemplarze jednolitego tekstu statutu (w przypadku jego zmiany),
• dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w przypadku żądania załatwienia sprawy w formie decyzji w terminie krótszym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.
W przypadku złożenia kserokopii dokumentów winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem.

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za wydanie decyzji – 10,00 zł.
Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wpis do ewidencji (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO)

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Dialogu Obywatelskiego
wytworzono:
2016/05/24
odpowiedzialny/a:
Magdalena Błaszczyk
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2021/10/14 08:21:06
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/10/14 08:21:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/22 14:06:38 modyfikacja wartości
Agnieszka Klimek 2018/06/05 10:57:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/01 14:53:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/01 11:53:05 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/02/01 10:18:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/08/24 15:00:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/24 09:13:23 nowa pozycja